Werkbezoek economie Woerden

Werkbezoek Woerden.JPG
3 Simone Kennedy 2.jpg
Door Simone Kennedy-Doornbos op 27 september 2023 om 20:00

Werkbezoek economie Woerden

Tijdens een werkbezoek economie in Woerden kwamen drie onderwerpen aan bod. Ten eerste koopt de provincie oude bedrijfspanden op om bedrijventerreinen anders in te richten. Ten tweede zorgt de Utrecht Talent Alliantie ervoor dat Utrechters zich kunnen (om)scholen voor beroepen waar veel vraag naar is. En ten derde investeert de provincie in innovatie van bedrijven. Hoe en waarom dit allemaal gebeurt, werd duidelijk tijdens het werkbezoek op 27 september.

Investeren in bedrijventerreinen

We bezochten het oude kaaspaskhuis van de KaasUnie aan de Touwslagersweg in Woerden. Dit bedrijf was overgenomen door Royal A-ware en de onderneming wilde verhuizen. De provincie en de gemeente hadden belangstelling voor de kavel, om deze te gebruiken voor de herstructureringsplannen voor bedrijventerreinen. De OMU (Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht) heeft met geld van de provincie de panden aangekocht om ze te slopen en in samenwerking met de gemeente Woerden te herontwikkelen, waarbij ook het wegennetwerk wordt aangepast. Het pand wordt dan geen caravanstalling, opslagruimte of distributiecentrum, maar er komen ontwikkelingen en gebouwen die beter passen in dat gebied, die duurzamer zijn en ruimte creëren voor andere bedrijven, die soms moeten verhuizen door de herstructurering van bedrijventerreinen elders. Dit past ook in onze wens om te intensiveren (meer bedrijven op dezelfde grond) en niet te extensiveren (extra bedrijventerreinen aanleggen). Omdat onze doelstellingen daarmee worden gerealiseerd, zijn we als provincie bereid om hier ook wat voor te betalen. De aankoop, sloop en afgifte kosten dus geld en zijn verlieslatend (30% verlies), maar alle kosten en opbrengsten zijn marktconform. De opbrengsten komen weer terug bij de OMU, waarmee herstructurering van andere bedrijventerreinen kan worden gefinancierd!

Utrecht Talent Alliantie 

In de TechnoHUB kregen we een presentatie over de Utrecht Talent Alliantie. Dat is een samenwerkingsverband van onderwijs- en kennisinstellingen, overheden, UWV, werkgevers en koepelorganisaties. Het verband zorgt ervoor dat leerlingen, uitkeringsgerechtigden en werknemers die zich willen laten omscholen opleidingen kunnen volgen waardoor zij aan de slag kunnen in sectoren met veel vacatures. Ik vroeg wat er wordt gedaan opdat mensen voldoende inkomen hebben naast hun opleiding, als zij geen recht hebben op studiefinanciering of een uitkering en als de werkgever niet wil betalen voor de studie. Daar is goed over nagedacht. Er komt een Talentfonds waar alle subsidies bijeen komen, zodat iedereen de scholing kan krijgen die nodig is om beter aan te kunnen sluiten op de arbeidsmarkt. Binnenkort kunnen we daarover als Provinciale Staten een voorstel verwachten. 

Investeren in innovatie

ROM Utrecht is een fonds dat investeert in innovatieve bedrijven. Het is een revolverend fonds. Dat betekent dat de investeringen (leningen) terugbetaald zouden moeten worden en opnieuw geinvesteerd kunnen worden. Er is dan alleen een startsubsidie nodig - betaald door gemeenten, provincie, de rijksoverheid en de EU - die telkens opnieuw ingezet kan worden. De ROM helpt deze bedrijven met kennis, netwerk en kapitaal. Er zijn 9 ROM's in Nederland, die onderling veel contact hebben. De rijksoverheid geeft deze ROM's ook subsidies, om overheidsdoelstellingen via deze revolverende fondsen na te streven. Er zijn ongeveer 5000 innovatieve en ambitieuze ondernemingen in Utrecht Region, die bij de ROM kunnen aankloppen voor financiering van hun ambities (banken willen zich vaak niet branden aan deze start-ups met hun risicovolle plannen). De ROM’s doen 50-70% van alle durfinvesteringen in Nederland. Ik stelde de vragen of de ROM dan niet marktverstorend werkt voor reguliere banken (nee, want als banken het risico durven nemen investeert de ROM niet) en wat wij hier als politici eigenlijk over te zeggen hebben. Uiteindelijk is mijn inschatting dat een revolverend fonds als de ROM Utrecht een interessant financieringsinstrument is om de innovatie en de economie in de provincie te stimuleren, maar dat dit deels gebeurt door de politiek een beetje op afstand te houden.