Hoopvolle keuzes per regio

Bekijk hier onze hoopvolle keuzes per regio...

Utrecht

1. Samen leven

We kiezen voor een vitale samenleving in onze steden en in het landelijk gebied. Met ruimte om er voor elkaar te zijn én ruimte om van elkaar te verschillen. Zorgzame kernen, dorpen, steden, buurten, kerken, verenigingen en burgercoöperaties krijgen alle ruimte en steun van de overheid: om samen te werken aan goede zorg, duurzame energie, buurtgroen, of het openhouden van voorzieningen.

2. Goede wegen en een sterk openbaar vervoer

De ChristenUnie zet extra in op wandelwegen, fietspaden en openbaar vervoer. Kleine kernen moeten ook goed bereikbaar zijn. Wij zetten in op beheer, onderhoud en veiligheid van bestaande wegen. Nieuwe wegen willen we alleen als dat nodig is voor het toegankelijk maken van nieuwe woningbouw. De verbreding van de A27 mag alleen binnen de bestaande bak.

3. Zorg voor de natuur en schoon water

We maken werk van natuurherstel op de Utrechtse Heuvelrug, in de veenweidegebieden en in de rivierengebieden. We verminderen de stikstofuitstoot en we verbeteren de lucht- en waterkwaliteit. Iedereen draagt hieraan bij. Ook zijn we zuinig op ons grondwater en beschermen de biodiversiteit.

4. Schone energie

We maken in heel Utrecht werk van de klimaatopgave. Door het besparen van energie. Door mensen te helpen hun huizen te verduurzamen. Maar ook door het verminderen van vervuilende industrie - de grootste vervuilers worden als eerste aangepakt - en het investeren in duurzame energie. We letten in het bijzonder op de betaalbaarheid van deze omslag voor al onze inwoners.

5. Een bloeiende economie

We kiezen voor een economie waarin niet maximale groei, maar de bloei en het welzijn van mensen en de samenleving centraal staat. Met ruimte voor (familie)bedrijven om duurzaam te ondernemen. Ruimte voor goede duurzame werklocaties en economische ruimte om inpasbaar te ondernemen.

6. Toekomst voor de boer

We kiezen voor een vitaal platteland. Boeren zorgen voor voedsel, zijn ook beheerders van het landschap en zijn in verschillende plaatsen dragers van de maatschappelijke structuur. We kiezen voor kringlooplandbouw waarin de boer een eerlijke boterham kan verdienen. De bijdrage van boeren aan maatschappelijke opgaven zoals natuurbeheer moet worden vertaald in verdiensten voor de boer.

7. Zuinig op ons landschap

We willen dat beter wordt nagedacht over hoe we onze prachtige landschappen inrichten. Utrecht wordt steeds voller. Niet alles kan overal en niet alles kan tegelijk. Nieuwe functies moeten zorgvuldig en slim in het landschap worden ingepast.

8. Meer betaalbare woningen

Wij staan voor de kansen van jongeren, starters en jonge gezinnen op de woningmarkt. De ChristenUnie wil de bouw van woningen versnellen, met nadruk op sociale woningbouw en betaalbare koop- en huurwoningen. Zodat iedereen een betaalbaar en duurzaam huis kan vinden in eigen omgeving.

9. Behouden van erfgoed

We kiezen ervoor om ons historische erfgoed en landgoederen te beschermen. Ons rijke erfgoed maakt onze Utrechtse geschiedenis zichtbaar en is het waard te beleven. Zonder geschiedenis geen thuis. We investeren daarom in restauratie van o.a. religieus en varend erfgoed en stimuleren herbestemming bij leegstand. In het herdenkingsjaar slavernijverleden (2023) willen we extra aandacht voor de rol van Utrecht rond de slavernij en voor de sporen die hiervan nog steeds in de provincie te vinden zijn.

Groene Hart

1. Een bloeiende regionale economie

Een bloeiende regionale economie stimuleert werkgelegenheid en welvaart in het Groene Hart. Om dit te bereiken willen we de maakindustrie, die daar een belangrijke bijdrage aan levert, ondersteunen. Ook kiezen we ervoor om te zoeken naar een regionaal bedrijventerrein in de buurt van de A12, en vernieuwen van verouderde bedrijventerreinen in plaats van deze uit te breiden.

2. Behoud van natuur en leefomgeving

We willen dat het Groene Hart behouden blijft als unieke en waardevolle leefomgeving, zodat toekomstige generaties ook kunnen genieten van de natuur en de rust die dit gebied biedt. Wij zijn tegen nieuwe grootschalige woningbouw in deze regio, aangezien dit de druk op de infrastructuur verder zal vergroten. In alle kleine kernen zijn kleinschalige ontwikkelingen mogelijk als dit de leefbaarheid verbetert.

3. Ruimte voor landbouw

Het gebied kent veel vruchtbare landbouwgronden en een groot deel van ons voedsel wordt in deze regio geproduceerd. Wat de ChristenUnie betreft blijft er ook in het Groene Hart volop ruimte voor boeren. Hierbij wil de ChristenUnie dat duurzame vormen van landbouw actief worden ondersteund.

4. Toegankelijk openbaar vervoer

Wij willen dat er meer en betere busverbindingen komen in het Groene Hart, zodat iedereen makkelijker en sneller van A naar B kan reizen. De afhankelijkheid van busverbindingen in de regio is groot, aangezien er relatief weinig treinstations zijn. De ChristenUnie wil daarom dat het openbaar vervoer in het Groene Hart fijnmaziger wordt, om zo beter te kunnen voldoen aan de behoeften van al de inwoners.

5. Nieuwe natuur en recreatiemogelijkheden

De ChristenUnie vindt dat de provincie Utrecht (nu het grootste deel van het Groene Hart in de provincie Utrecht ligt) meer leiding moet nemen bij ontwikkelingen in de regio, zoals de ontwikkeling van nieuwe natuur en (verblijfs)recreatiemogelijkheden langs de oevers van de Hollandse IJssel.

6. Aanpak bodemdaling in het Groene Hart

De ChristenUnie wil een voortvarende aanpak van bodemdaling in het Groene Hart. De schade van bodemdaling voor landbouw, natuur en ook woningen is immers groot.

Food Valley

1. Inzet duurzame voedselagenda

De ChristenUnie is voorstander van de duurzame voedselagenda voor de regio Food Valley, waarmee de provincie inzet op lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel, dat dicht bij de bron verkocht wordt. Dit betekent dat we inzetten op een eiwittransitie, waarbij plantaardige eiwitten steeds meer de plaats innemen van dierlijke eiwitten in ons voedsel. We willen ook proeftuinen opzetten om nieuwe, duurzame landbouwmethoden te ontwikkelen en te testen.

2. Behoud Grebbelinie

De Grebbelinie is belangrijk historisch erfgoed in de regio en daarmee drager van het verleden. Dat is waardevol en we willen dan ook investeren in het behoud, onderhoud en beheer van de Grebbelinie, zodat deze ook voor toekomstige generaties bewaard blijven.

3. Intercitystatus Veenendaal – De Klomp

De Intercitystatus van Veenendaal - De Klomp is belangrijk voor de bereikbaarheid van onze regio Food Valley. De ChristenUnie is daarom voorstander van het behoud en de versterking van deze status als intercitystation, zodat reizigers snel en makkelijk van en naar onze regio kunnen blijven reizen.

4. Bereikbaarheid kleine kernen

De bereikbaarheid van kleine kernen is een belangrijk punt voor de ChristenUnie in de regio Food Valley. We willen dat er meer en betere busverbindingen komen tussen de kleine kernen en van en naar stations, zodat mensen in de kleine kernen makkelijker toegang hebben tot voorzieningen en diensten. Ook willen we de fietspaden in en tussen kleine kernen en stedelijk gebied verbeteren.

5. Betere verkeersveiligheid

Waar dit de verkeersveiligheid ten goede komt, wordt de maximaal toegestane snelheid op de provinciale wegen verlaagd. Dan denken we bijvoorbeeld aan de N224 die dwars door Renswoude loopt.

6. Meer betaalbare woningen

Ook in de Food Valley zijn meer betaalbare woningen nodig, zowel voor jongeren en starters als voor 55+’ers. We willen allereerst dat de ruimte die al is bebouwd volop en op een slimme manier wordt benut. Ook willen we dat er actief wordt gezocht naar nieuwe plaatsen om te bouwen, bijvoorbeeld aan de randen van Rhenen of rondom het station Veenendaal-De Klomp.

Eemland

Ondergaande zon Eempolder

1. Behoud en versterking landbouw

De ChristenUnie is voorstander van het behoud en de versterking van de landbouw in Eemland. Dit betekent dat we ruimte willen blijven bieden aan de boeren, zodat zij hun werk kunnen blijven doen. We willen ook dat er meer verbinding komt tussen de boer en de burger, zodat iedereen meer inzicht krijgt in de waarde en het belang van de landbouw voor de regio. Dit kan bijvoorbeeld via de verkoop van meer streekproducten, zowel in supermarkten als op het boerenerf zelf.

2. Versterken weidevogelkerngebied

Het weidevogelkerngebied Eemnes is een uniek stiltegebied in onze regio. De ChristenUnie is voorstander van het behoud en de versterking van deze waardevolle omgeving, zodat weidevogels en andere diersoorten hier blijven leven.

3. Aanpakken vervuiling Eem

De ChristenUnie zet in op een voortvarende aanpak van de vervuiling van rivier de Eem. Samen met de waterschap zet de provincie in op verbeteren van de waterkwaliteit, nitraatreductie en verhoging biodiversiteit.

4. Meer recreatiemogelijkheden rond de Eem

De ChristenUnie wil dat er meer en betere recreatiemogelijkheden komen langs de Eem, zodat inwoners en bezoekers de natuur en de omgeving van de regio op een leuke en verantwoorde manier kunnen ontdekken en genieten. Hierbij is speciale aandacht voor het verhogen van de kwaliteit van het zwemwater.

5. Behoud varend cultureel erfgoed

De ChristenUnie wil investeren in het behoud en versterking van het varend erfgoed in onze regio, zoals de Museumhaven met de botters in Bunschoten. Dit is belangrijk cultureel erfgoed dat we willen koesteren en behouden voor toekomstige generaties.

6. Goede bereikbaarheid van de regio

De intercitystatus van station Amersfoort Centraal is belangrijk voor de bereikbaarheid van regio Amersfoort en mag niet verloren gaan. De provincie moet volgens de ChristenUnie hier richting de NS zeer alert op zijn , zodat reizigers snel en makkelijk van en naar onze regio kunnen blijven reizen. Ook ijvert de provincie voor meer snelbusverbindingen, bijvoorbeeld tussen Amersfoort Centraal en Bunschoten/Spakenburg.

Stadsregio Utrecht

1. Aanpakken woningnood

Om de woningnood in onze stadsregio aan te pakken, richten we ons vooral op woningbouw in de buurt van knooppunten zoals de A12-zone bij Lunetten. Hierbij is de bereikbaarheid met ov en auto al goed en hoeft dus minder worden ingezet op nieuwe infrastructuur.

2. Meer groen

De provincie werkt samen met gemeenten en waterschappen aan het project 'Groen groeit mee', dat gericht is op het creëren van meer groen in de stad. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van nieuwe parken. Zo werken we aan een gezonde en leefbare omgeving voor onze inwoners. De groene zones tussen Utrecht en buurgemeenten blijven behouden.

3. Aanpakken luchtvervuiling

De ChristenUnie wil dat er meer aandacht komt voor het aanpakken van luchtvervuiling in stadsregio Utrecht. We bevorderen het gebruik van duurzame vervoersmiddelen en zetten meer in op handhaving van de milieueisen aan bedrijven, op terrein van stikstof, geluid, en schadelijke chemicaliën.

4. Verminderen hittestress

De provincie ondersteunt gemeenten met maatregelen om hittestress te verminderen, zoals het aanleggen van meer groen in de stad. We willen ook dat er volop wordt ingezet op klimaatadaptatie.

5. Energie besparen én opwekken

De ChristenUnie is voorstander van energiebesparing en opwekking van energie in stadsregio Utrecht. Dit doen we door vol in te zetten op isolatie en door het plaatsen van zonnepanelen op daken en windenergie in Rijnenburg. We willen dit doen in nauwe samenwerking met de gemeenten in onze stadsregio, om zo een gezamenlijke inspanning te leveren voor een duurzame toekomst.

6. Meer ruimte voor de fiets

De provincie moet wat de ChristenUnie betreft blijven investeren in doorfietsroutes in stadsregio Utrecht, om alle regio's met de stad te verbinden. Dit draagt bij aan een betere bereikbaarheid en een gezondere leefomgeving.

Utrechtse Heuvelrug & Kromme Rijnstreek

1. Waarde landgoederen

De historische landgoederen en de oude waterlinies met hun monumenten verdienen het bewaard en beleefd te worden. De ChristenUnie wil dat de provincie de landgoederen op de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek blijft ondersteunen en beschermen.

2. Ondersteunen Geopark Heuvelrug, Gooi en Vecht

De ChristenUnie ondersteunt het burgerinitiatief van het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht en ziet dit als een versterking van de Unesco-status van het Nationaal Park Heuvelrug.

3. Bossenstrategie

Meer bos is nodig voor de biodiversiteit en voor het vastleggen van koolstofdioxide. De omvang en de kwaliteit van bossen staan onder druk, daarom streven de Rijksoverheid en de provincie Utrecht naar een uitbreiding van het bosareaal met minimaal 10%.

4. Nieuwe voorzieningen op flanken van Heuvelrug

De ChristenUnie is voorstander van het ontwikkelen van duurzame houtbouw, nieuwe wandelpaden en andere recreatieve voorzieningen op de flanken van de heuvelrug, in plaats van op de heuvelrug zelf. In de voor de fauna belangrijkste bossen van de Heuvelrug wordt de rustgebieden vergroot.

5. Betere verkeersveiligheid

De maximaal toegestane snelheid op de provinciale wegen op de Utrechtse heuvelrug en de Kromme Rijnstreek wordt verlaagd. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.

6. Meer recreatie en natuurontwikkeling

De ChristenUnie wil de recreatie en natuurontwikkeling aan weerszijden van de Lek stimuleren, met name in de uiterwaarden.