Financiën

Financiën

Het provinciebestuur stemt haar beleid af op de beschikbare middelen. Waar mogelijk maakt zij samen met haar partners afspraken over de financiering van het voorgestane beleid. Dat kan door gezamenlijke financiering, Europese subsidies of door (gezamenlijke) acties richting het rijk. Ook kan de provincie de regionale ontwikkeling of verduurzaming stimuleren door alternatieve financiële instrumenten, zoals revolverende fondsen, beschikbaar te stellen.

Om eigen beleid te kunnen voeren en een goede partner te zijn is een open huishouding voor de provincie essentieel. De ChristenUnie pleit voor de handhaving van een eigen provinciale belastingheffing. Provinciale belastingverhoging kan alleen als grote maatschappelijke opgaven (bijvoorbeeld milieu- en klimaatbeleid) aantoonbaar vragen om extra investeringen.

Om ambitieus provinciaal beleid te kunnen financieren, zal de provincie haar eigen organisatie zo efficiënt mogelijk moeten inrichten. Organisatorische samenwerking met gemeenten en andere provincies kan daar een belangrijke bijdrage in leveren.

De ChristenUnie wil dat de provincies zich als partner van gemeenten opstellen bij het op orde krijgen en houden van de gemeentelijke financiële huishouding. Dit is een houding van willen meedenken, adviseren en de eigen gemeentelijke verantwoordelijkheid blijven respecteren. Dit gaat verder dan het wettelijk financiële toezicht.

De provincie onderkent en onderschrijft de grote zorgen die gemeentebesturen hebben over het ontbreken van een deugdelijk structureel financieel toekomstperspectief. Het Rijk voorziet gemeenten voor de eerste jaren tot en met 2025 van de nodige incidentele middelen voor structurele taken en opgaven. Voor 2026 tekent zich een groot financieel tekort af en heeft het Rijk nog geen uitsluitsel gegeven over voldoende middelen om de gemeentelijke taken te kunnen blijven uitvoeren. De provincie Utrecht ondersteunt de (Utrechtse) gemeenten in het adresseren van deze zorg bij het Rijk.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat:

  • …er jaarlijks voor de bewoners een inzichtelijke en toegankelijke begroting komt, een publieksversie die snel en duidelijk zichtbaar maakt waar het geld aan besteed wordt.
  • …in de begroting een doelenboom opgenomen wordt die duidelijk maakt aan welke maatschappelijke doelen de provincie werkt. Aan de maatschappelijke doelen zijn programmadoelen gekoppeld die indicatoren hebben die passen bij de ontwikkeling van het programma.
  • …de provincie zorgt voor een jaarlijks structureel sluitende (meerjaren)begroting.
  • …er een duidelijk provinciaal belastingbeleid komt. Het systeem van belastingheffing door opcenten op de motorrijtuigenbelasting staat ter discussie. De ChristenUnie is voorstander van een eigen belastinggebied voor de provincie omdat dat recht doet aan de open huishouding van de provincie. Een nieuw belastinggebied voorkomt stapeling van belastingen door verschillende overheden op een bepaald gebied en heeft geen prikkels in zich die binnen Nederland tot afname van de solidariteit leiden. Bij de introductie zien we erop toe dat groepen burgers niet onnodig zwaar worden belast.
  • …de provincie zowel werkt aan herstel van ecologische waarden als investeert in innovaties. Regelmatig zijn dat investeringen waarvan we van tevoren niet met zekerheid rendement kunnen garanderen. De ChristenUnie vindt dat de overheid risico’s mag lopen bij het zoeken naar nieuwe oplossingen voor de grote maatschappelijke vragen rond vervoer, wonen, energie en milieu.
  • …de rekening voor noodzakelijke verbeteringen niet doorgeschoven wordt naar de volgende generatie. We willen nú investeren, ook al leidt dat tot een verhoging van de lasten. De ChristenUnie is tegelijkertijd voor een rechtvaardig en ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor hen die deze lasten niet kunnen dragen. Op deze manier buiten we de aarde en de mensen niet uit, maar investeren wij in zorg voor de schepping en voor de toekomstige generaties.

De ChristenUnie-fractie wil bewust meebouwen aan een eerlijke, transparante, rechtvaardige overheid. De fractie is ook daarom zélf aanspreekbaar op haar handelen. Ze is goed bereikbaar, en geeft rekenschap wanneer dat gevraagd wordt.