Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn

De ChristenUnie staat voor een samenleving waarin we zorgen voor elkaar en iedereen mee kan doen. Daarbij wil de ChristenUnie ook inzetten op het bevorderen van gezondheid. Dan gaat het om fysieke gezondheid, maar ook om mentaal welbevinden en zingeving. Wij geloven dat God mensen tot bloei laat komen in relaties, als mensen samenwerken en voor elkaar zorgen. Alle mensen hebben het recht om in vrijheid hun geloof en overtuiging te delen, met elkaar, met hun kinderen en in de samenleving. We willen dat iedereen tot bloei kan komen, kan meedoen en zich kan ontwikkelen. De leefomgeving speelt hierbij een grote rol. Juist daarin heeft de provincie een taak te vervullen.

Vanuit de overtuiging dat een taak het beste zo dicht mogelijk bij de burger wordt uitgevoerd, hoort sociaal beleid in de eerste plaats thuis bij de gemeente en niet bij de provincie. Thema’s als armoedebestrijding, jeugdzorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, zorg voor ouderen en gehandicapten, of de opvang van asielzoekers en migranten zijn geen directe taken van de provincie. De ChristenUnie wil ook niet dat de provincie met eigen lijnen en initiatieven in de weg gaat lopen en de bestuurlijke drukte gaat vergroten. Helpen en ondersteunen kan echter altijd.

Iedereen telt en doet mee

Ieder mens is uniek en waardevol. Ieder mens telt daarom mee en moet ook mee kunnen doen. De ChristenUnie wil dat de provincie zich blijft inzetten voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zich gezien voelt en gelijke kansen heeft. Het moet niet uitmaken waar je bent geboren of hoe je situatie nu is. Kinderen moeten gezond op kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen, er moet goede en nabije zorg zijn voor iedereen, voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en ouderen moeten mee kunnen blijven doen. De provincie biedt daarbij ruimte aan burgerinitiatieven en faciliteert deze.

De ChristenUnie wil daarom dat de provincie:

 • …elke vier jaar een sociale agenda opstelt waarin staat hoe gewerkt wordt aan het deelnemen aan de samenleving door jong en oud, door mensen met een beperking, vrijwilligers en (jonge) mantelzorgers, asielzoekers en migranten, en waarin de maatregelen staan voor het bevorderen van gelijke kansen en de bestrijding van armoede. Deze agenda kent twee kernpunten: hoe de provincie in haar eigen beleid hieraan kan bijdragen en hoe zij andere overheden kan stimuleren om de kansengelijkheid voor deze groepen te bevorderen.  
 • …het VN-verdrag onderschrijft dat gaat over de rechten van personen met een handicap, en dit vertaalt naar de eigen organisatie: de provincie Utrecht is een toegankelijke organisatie, op fysiek en digitaal gebied. Dus:
  • provinciale gebouwen zijn goed toegankelijk
  • in het personeelsbeleid van de provincie wordt aangegeven hoe mensen met een handicap in de organisatie begeleid worden
  • de website van de provincie en aan haar gelieerde organisaties zijn goed toegankelijk, ook voor mensen met minder goede beheersing van taal, digitale vaardigheden of met een zichtbeperking
 • …jaarlijks de Week van de Toegankelijkheid (mee)organiseert.
 • …vrijwilligersorganisaties ondersteunt. Projecten om vrijwilligers te werven voor organisaties kunnen aanspraak maken op een financiële bijdrage van de provincie.
 • … zorgt voor een loket waar inwoners met hun burgerinitiatieven bij de provincie terecht kunnen voor sparren en ondersteuning, zowel financieel als met kennis. 
 • …samen met gemeenten ervoor zorgt dat de energietransitie de ongelijkheid in de samenleving niet vergroot maar verkleint.
 • …samen met gemeenten vervoersarmoede en energiearmoede probeert te voorkomen.

Sport voor iedereen

Sport is een mooie manier om door God gegeven talenten te ontwikkelen en de volksgezondheid te bevorderen. Sport is ook een praktische manier om te leren respectvol met elkaar om te gaan. De ChristenUnie ziet voor de provincie een stimulerende en ondersteunende rol op het terrein van de (breedte)sport en gehandicaptensport. Bijvoorbeeld als er op dit gebied samengewerkt moet worden tussen gemeenten, waaronder het afstemmen van accommodaties (wat komt waar) en het stellen van prioriteiten bij het geven van subsidies voor sportactiviteiten. 

De ChristenUnie wil geen overheidsgeld inzetten bij het deelnemen (financieel of anders) aan grootschalige (internationale) sportevenementen die qua uitstraling het niveau van de provincie overstijgen.

De ChristenUnie wil dat de provincie:

 • …gemeenten ondersteunt bij het afstemmen van hun sportaccommodaties (bijvoorbeeld sporthallen en zwembad).
 • … de regionale sportinfrastructuur versterkt en inzet op een leefomgeving die uitnodigt tot sporten om daarmee het bewegen te stimuleren.
 • …het jeugdfonds sport & cultuur ondersteunt zodat kinderen en jongeren op dit vlak gelijke kansen hebben.
 • …lokale overheden stimuleert om zich (gezamenlijk) actief in te zetten voor gehandicaptensport.

Recreatie en toerisme

In een gezonde leefomgeving is in de omgeving van elk huis voldoende mogelijkheid voor recreatie en toerisme. Dat kan klein zijn, zoals een plein of grasveld om te spelen, of groter, zoals een bos, zwemplas of recreatiegebied. In de provinciale omgevingsvisie moet dit zichtbaar zijn. Dit is voor de komende jaren een flinke opgave: als we daadwerkelijk de hoeveelheid groen mee willen laten groeien met het aantal inwoners, is flink meer (recreatief) groen en water nodig. Voor het 'Groen groeit mee' project is dus blijvende inzet in menskracht en middelen nodig, ook van de provincie.

De ChristenUnie wil dat recreatieterreinen beschikbaar blijven en toegankelijk worden gehouden als laagdrempelige voorzieningen. Het uitgangspunt is dat ze gratis toegankelijk zijn. Een hek om een recreatiegebied en toegang heffen is niet de manier om recreatie toegankelijk te houden. We kunnen ons echter voorstellen dat in sommige gevallen een lage entree of parkeergelden nodig zijn om de kwaliteit van de voorzieningen op peil te houden. Onderhoud en beheer vraagt een flinke bijdrage van de provincie, om de terreinen zowel in aantal als in kwaliteit op peil te houden. De provincie werkt actief mee aan de nieuwe organisatie van overheden rond de recreatieterreinen en helpt de gemeenten bij het invullen van hun verantwoordelijkheid voor het beheer van die terreinen.

Het promoten van toerisme is in de eerste plaats een zaak van het bedrijfsleven en de toeristische sector zelf. Om een vitale gastvrije sector te ondersteunen, helpt de provincie deze partners bij het opzetten van campagnes en organiseren van evenementen, en werkt ze aan het verbeteren van de toeristische infrastructuur. Hierbij zoekt de provincie de samenwerking met andere overheden.

De ChristenUnie ziet graag dat de provincie:

 • …provinciale routes verbindt met landelijke routes zodat recreanten zich beter kunnen verspreiden. 
 • …goede recreatieve buitensportvoorzieningen (verder) ontwikkelt zoals ruiterpaden, mountainbikeroutes, skeelerroutes en kanoroutes.
 • …bijdraagt aan het toegankelijk maken van het landelijk gebied door het bevorderen en aanleggen van een netwerk van wandelroutes (o.a. kerkpaden, jaagpaden en klompenpaden), fietspaden en kanoroutes.
 • …mogelijkheden geeft aan ondernemers om in het landelijk gebied eet- en drinkgelegenheden op te zetten.
 • …het toilettekort in de ruimtelijke plannen van de provincie moet worden meegenomen, aangezien negen op de tien landgoedbezoekers een tekort aan toiletten ervaart.
 • …een goede inventarisatie maakt van nieuwe zwemwaterlocaties, waarvan de waterkwaliteit moet worden gecontroleerd. Er zijn in een ver verleden locaties aangewezen, maar door de groei van de bevolking en toenemende recreatiedruk is er behoefte aan nieuwe locaties. De provincie geeft hier ruimte voor.

Milieu en gezondheid

Onze natuurlijke omgeving speelt een belangrijke rol als het gaat om onze gezondheid. Er is, afhankelijk van waar je woont, nog steeds een groot verschil zichtbaar in het aantal gezonde levensjaren dat iemand verwacht te krijgen. Of je lang gezond leeft is nu vooral afhankelijk van je sociaaleconomische positie. Met andere woorden: als je een laag inkomen hebt, heb je vaker een slechte gezondheid. Matig geïsoleerde huizen, geluidsoverlast, vuile lucht en slechte toegankelijkheid tot groen, sport en recreatie zijn hier enkele oorzaken van. De provincie is hier aan zet om zelf én in samenwerking met gemeenten dit gezondheidsverschil te verkleinen. Dit kan bijvoorbeeld door inzichtelijk te maken welke activiteiten nu daadwerkelijk hinder veroorzaken, en die gericht aan te pakken.

De omgevingsdiensten, die verantwoordelijk zijn voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) hebben een belangrijke taak om de vervuiling van de leefomgeving te voorkomen. De provincie moet altijd in nauw contact staan met hen en erop toezien dat de VTH-taken kwalitatief goed en in samenwerking met de partners worden uitgevoerd. Dan gaat het om de luchtkwaliteit en waterkwaliteit, maar ook om de risico’s van drugsdumpingen voor de gezondheid en de natuur.

Landelijk is er veel aandacht voor de versterking van de VTH-organisatie van de overheid, in het bijzonder voor het verbeteren van de omgevingsdiensten. Door de Rijksoverheid is veel geld vrijgemaakt om hiermee aan de slag te gaan. Ook in Utrecht is werk aan de winkel: de omgevingsdiensten ODRU en RUD Utrecht zijn aan zet om efficiënter en effectiever te worden. De provincie heeft hier – als grootste opdrachtgever – een taak om beide omgevingsdiensten meer gelijkwaardig te laten werken, en op termijn te laten samengaan tot één slagvaardige organisatie.

De ChristenUnie ziet graag dat de provincie:

 • …verder gaat met de ‘Vitale wijken aanpak’ en gemeenten ondersteunt bij het uitvoeren van de maatregelen, zoals op het gebied van isolatie.
 • …de GGD-regio Utrecht regelmatig om advies vraagt over de bevordering van gezondheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen.
 • …samen met de gemeenten, Rijkswaterstaat en ProRail een actieplan Aanpak verkeershinder maakt. Hierbij wordt als eerste gekeken naar wijken waar de gezondheid het minste is. Dat zijn de plekken waar maatregelen genomen moeten worden.
 • …genoeg menskracht voor omgevingsdiensten beschikbaar stelt op het gebied van handhaving en ICT, en om ook adviezen aan bedrijven en overheden te geven, hiervoor worden ook voldoende financiële middelen vrijgemaakt.
 • …samen met de gemeenten toeziet op de verplichting voor bedrijven om energiebesparingsmaatregelen te treffen. Hier is ook voldoende handhavingscapaciteit voor beschikbaar.
 • …toewerkt naar één Utrechtse omgevingsdienst die voor de provincie en alle gemeenten een duidelijk takenpakket uitvoert.
 • …samen met gemeenten, Openbaar Ministerie en politie drugsdumpingen bestrijdt.