Economie

Economie

De ChristenUnie wil een economie die dienstbaar is aan de samenleving. De economie is er voor mensen, mensen zijn er niet voor de economie. Geld en bedrijvigheid zijn middelen om samen een goed leven te leiden, met aandacht voor gezin en relaties. Een goede markt komt tot haar recht als ondernemers, werkgevers en werknemers van elkaars talenten profiteren. De focus in de economie ligt niet op winstmaximalisatie, oneindige groei of overconsumptie, maar op duurzame regionale relaties, werkgelegenheid en bloei van de gemeenschap en een economisch systeem dat op lange termijn houdbaar is. Een economisch beleid dat streeft naar maximale bloei, niet naar maximale groei. We hebben in het economisch beleid oog voor de mensen hier en nu, voor de mensen elders en voor de mensen later; dat noemen we brede welvaart.

In de economie worden mensen niet gezien als kostenpost. Ook op regionaal niveau moeten nieuwkomers, arbeidsmigranten of andere kwetsbare mensen extra aandacht krijgen om aan het werk te komen of blijven. Economie is geen individuele aangelegenheid. De tijd dat we daar zo over dachten is wel voorbij. We moeten onze ogen openen voor duurzame samenwerking op de lange termijn.

We zien een trend ontstaan van mensen die weer samen willen werken: energiecoöperaties, coöperatieve grondexploitatie, lokale coöperatieve woningbouw. Deze organisaties hebben lokaal en regionaal een belangrijke rol en vaak een herkenbaar gezicht. De ChristenUnie juicht dit toe en wil dat deze organisaties zich duurzaam ontwikkelen.

Interregionale samenwerking in grensgebieden is wezenlijk voor duurzame economische ontwikkeling. De economie houdt niet op bij de (provincie)grens. De provincie heeft een verbindende rol, zowel tussen gemeenten als tussen publieke en private instellingen, waarbij zij ook bij het Rijk en in Brussel opkomt voor het economisch belang van de provincie. Hiervoor moet voldoende kennis en menskracht bij de provincie aanwezig zijn.

De ChristenUnie wil dat de provincie:

 • …zowel de topsectoren als het brede MKB stimuleert.
 • …inzet op het behouden van voorzieningen zoals de bakker en de groenteman, ook in kleine dorpskernen. Voor de leefbaarheid van dorpen is een vitaal plaatselijk bedrijfsleven immers van groot belang. 
 • …de brede welvaartsbenadering gebruikt om zichtbaar te maken of onze economische bedrijvigheid toekomstbestendig is (Sustainable Development Goals). Deze vormt het kader waarbinnen toekomstige economische ontwikkeling wordt vormgegeven. We benadrukken de maatschappelijke rol van bedrijven en hun bijdrage aan het algemeen belang. Opkomende coöperatieve organisaties helpen we een stap verder.
 • …regionale samenwerking versterkt tussen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en het beroepsonderwijs willen we versterken via regiodeals. De provincie heeft hierbij een verbindende rol.
 • …een evenwichtige samenhang bewaakt tussen praktisch geschoolden en toponderzoekers in regiodeals en maatschappelijke opgaven.
 • …meer mensen met een beperking in vaste dienst neemt. We promoten leer-werktrajecten om kwetsbare groepen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een echte baan te geven.
 • …sociaal ondernemers een grotere kans geeft in het inkoopbeleid. Duurzaamheid en maatschappelijk- en sociaal ondernemen worden randvoorwaarden bij alle inkopen van de provincie.
 • …bewustwordingscampagnes start tegen mensenhandel en uitbuiting binnen de provinciale grens.
 • … toeziet en handhaaft op goede huisvesting en leefomstandigheden voor arbeidsmigranten.
 • …zich in haar economische beleid beperkt tot partners die mensenrechten respecteren en actief meedoen aan het tegengaan van uitbuiting.

Innovatie

Innovatie is noodzakelijk voor een bloeiende economie. Bedrijven zijn vaak uitstekend zelf in staat te innoveren. Innovatie stimuleren is voor de provincie geen doel op zichzelf, maar een middel om de concurrentiepositie van de provincie op de lange termijn te versterken. De provincie richt zich bij het stimuleren van innovaties die bijdragen aan provinciaal beleid. Daarbij willen we vooral aandacht voor het innovatieve MKB en voor het zoeken naar aansluiting van het MBO en HBO hierop.

De ChristenUnie vindt dat de provincie:

 • …innovaties moet stimuleren die bijdragen aan de grote transities. Bijvoorbeeld een circulaire en digitale economie en beperking van de CO2- en stikstofuitstoot. 
 • …moet zorgen dat stimuleringsregelingen laagdrempelig toegankelijk voor het MKB zijn, dat wil zeggen met eenvoudige regels en rapportages. 
 • …in haar inkoopbeleid voorop moet gaan in het aanschaffen van duurzame producten en diensten. Circulariteit, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie zijn criteria bij aanbestedingen.
 • …ervoor dient te zorgen dat startups en scale-ups die bijdragen aan een duurzame toekomst extra kansen krijgen. Zo kunnen aan projectteams die expliciet met startende bedrijven werken bij aanbestedingen extra punten toegekend worden. Ook stimuleert de provincie om juist hen een plek te geven in leegkomende kantoorgebouwen. 

Circulaire economie

De economie van de toekomst ie een groene economie. De voorraad grondstoffen die de aarde kan leveren is eindig. De ChristenUnie wil toewerken naar een circulaire economie, waarin minder materiaal wordt gebruikt en producten en materialen na gebruik door hergebruik en recycling een hoogwaardige toepassing krijgen. We realiseren ons dat hergebruik niet ophoudt bij provincie- of landsgrenzen. We willen dat in 2040 de provincie klimaatneutraal is en dat circulariteit de hoofdmotor is van de economie.

De ChristenUnie vindt dat de provincie:

 • …allereerst in moet zetten op het verminderen van de vraag naar primaire grondstoffen.
 • …via de grond,- weg en waterbouw, vanwege de grote inkoopmacht van de provincie, eisen moet gaan stellen aan circulair en klimaatneutraal werken. De daarbij opgedane ervaring kan gebruikt worden in de bouwprojecten waarbij de provincie betrokken is, door via woonconvenanten met gemeenten en corporaties afspraken te maken over circulair bouwen.  
 • …moet zorgen voor voldoende ruimte voor bedrijven die bijdragen aan de circulaire economie. 
 • …een sterker interprovinciaal circulair programma moet opzetten. We koppelen hierbij voorbeeldbedrijven over provinciegrenzen heen. Op nationaal en Europees niveau agendeert de provincie knelpunten in wet- en regelgeving en draagt daarbij ook oplossingen aan.
 • …moet blijven investeren in kennisontwikkeling- en deling tussen inkopers van alle overheden. De provincie stimuleert verbindingen tussen andere partijen, zoals via de Alliantie Cirkelregio Utrecht.
 • …moet bevorderen dat ondernemingen hun grondstoffenstroom op elkaar afstemmen, zodat er veel minder afval ontstaat. Er moet bijvoorbeeld in de provincie ruimte zijn voor een nieuwe papierrecycler, nu PMU in Utrecht voor woningbouw moet wijken. De provincie geeft ruimte aan een nieuwe locatie dicht bij stedelijk gebied waar oud papier vrijkomt.

Digitale economie

De interneteconomie is bijna volledig verweven met de traditionele economie. Veel van onze transacties vinden plaats via een beeldscherm. Ook productie wordt aangestuurd door computers en in de logistiek is robotisering aan de orde van de dag. Dit heeft gevolgen voor ons begrip van de economie, en om er zorg voor te dragen dat dit niet een nieuwe scheiding tussen stedelijk gebied en het omringende platteland oplevert.

Nieuwe wegen vragen om bescherming. Steeds meer mensen worden slachtoffer van oplichting. Veiligheid op de digitale markt blijft onverminderd belangrijk, zoals bescherming van gegevens tegen onkundig en onjuist gebruik. De beveiliging van eigen systemen zijn daar een voorwaarde voor. 

De ChristenUnie wil dat de provincie:

 • …met gemeenten werkt aan een goede digitale bereikbaarheid: snel vast internet en een stabiel 5G-netwerk. Speciale aandacht is nodig voor het landelijk gebied. Ook daar moet de digitale bereikbaarheid op orde zijn. Indien nodig investeert de provincie (mee) in projecten waar aanleg van snel internet door een beperkt aantal gebruikers moeilijk rendabel te maken is. 
 • …aandacht heeft voor digitale criminaliteit. Zij stimuleert cyberweerbaarheid bij clusters van bedrijven. Bedrijven kunnen vaak alleen samen deze kennis aantrekken en behouden. Zij helpt bij het oprichten van regionale cyberweerbaarheidscentra.
 • … aandacht heeft voor inclusiviteit, zodat we niemand uitsluiten.
 • …werkt volgens ‘ethical by design’. Ethiek wordt bij het ontwerp van nieuwe toepassingen direct meegenomen. In digitale toepassingen wordt de ‘menselijke maat’ gewaarborgd.
 • …haar eigen data zoveel mogelijk openstelt voor maatschappelijk medegebruik. 

Bedrijventerreinen en binnensteden

Voor de economie zijn bedrijventerreinen en binnensteden erg belangrijk. Goede duurzame en vitale werklocaties vormen de basis van een aantrekkelijke werkomgeving. Dat geldt voor de korte als lange termijn. Bij nieuwbouw moet daarom altijd gekeken worden naar de draagkracht van de lokale economie.

Vitale binnensteden dragen bij aan een prettige leefomgeving. Lege kantoren en winkels vormen een risico voor een veilige omgeving. Bovendien zijn lege winkelpanden slecht voor de vitaliteit van nabijgelegen winkels. Leegstand in het centrum willen we tegengaan met herstructureringsmaatregelen. Dit krijgt vorm in de omgevingsvisie.

De ChristenUnie vindt dat…

 • …vraag en aanbod van bedrijventerreinen en kantoren in balans horen te zijn. De provincie zorgt voor 130% plancapaciteit ten opzichte van de behoefte aan werklocaties. De provincie stimuleert regionale afstemming bij het bepalen en kiezen van locaties voor bedrijven, kantoren en winkels.
 • …de provincie zet moet inzetten voor het beperken en terugdringen van eventuele overschotten aan bedrijfs- en kantoorruimte in regionale en gemeentelijke ruimtelijke plannen. De provincie zet leegstaande kantoorpanden en winkelpanden in voor transformatie naar woningen.
 • …winkels - uitzonderingen daargelaten - thuishoren in bestaande winkelgebieden. Dit voorkomt leegstand en vermindert autoverkeer. Winkelcentra blijven zo vitaal. In centra is soms ruimte voor andere ‘ontmoetingsfuncties’, zoals cultuur en horeca.
 • …de provincie moet investeren in kwaliteit voor werklocaties door subsidies voor het oprichten van ‘parkmanagement’ en subsidies om bedrijven te verduurzamen. Zonnepanelen op daken van bedrijven en kantoren wordt de standaard. De provincie subsidieert eventuele meerkosten om de dakconstructie geschikt te maken voor zonnepanelen.
 • …de provincie zich moet inzetten voor het revitaliseren en herstructureren van bestaande bedrijventerreinen boven de ontwikkeling van nieuwe terreinen. De provincie investeert in revitaliseren en herstructureren van oude bedrijventerreinen. Zij helpt gemeenten bij planvorming en investeert samen met de gemeente in eventuele onrendabele toppen die vaak bij deze projecten voorkomen.
 • …als het gaat om de plaatsing van distributiecentra, de provincie nadrukkelijk mee moet wegen of deze duurzame werkgelegenheid creëren. Daarbij weegt de provincie te verwachten technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van robotisering, nadrukkelijk mee.
 • …‘verdozing’ van het landschap moet worden tegengegaan. De provincie staat alleen op enkele specifieke locaties XL-bedrijven toe.