Antwoord op de meest gestelde vragen

vlag utrecht lowres DSC_0164.jpgdinsdag 19 maart 2019 09:24

Kandidaten van de ChristenUnie geven graag antwoord op de meest gestelde vragen, over woningbouw, duurzame energie, landbouw, mobiliteit.

Q&A Verkiezingen

Is de ChristenUnie Utrecht duurzaam?

De ChristenUnie Utrecht pleit op alle Utrechtse onderwerpen voor een duurzaam beleid. In de ruimtelijke ordening willen wij een goede balans tussen groen en wonen, op het gebied van mobiliteit zetten wij in op toename van het OV- en fietsverkeer en op het gebied van klimaat zetten wij nadrukkelijk in op duurzame energieopwekking in de eigen provincie. De ChristenUnie denkt dat een duurzame provincie Utrecht van levensbelang is voor de inwoners.

Zet de ChristenUnie zich in voor duurzame energie in de provincie Utrecht?

De ChristenUnie Utrecht pleit nadrukkelijk voor windmolens, voor gebruik van zonnepanelen en voor verdere ontwikkeling van andere duurzame energiebronnen. De komende jaren moeten alle mogelijke oplossingen naast elkaar worden ingezet om Utrecht van schone energie te voorzien. De ChristenUnie Utrecht vindt het een schande dat Utrecht nu de op-een-na slechtst presterende provincie is op het gebied van duurzaamheid.

Wij willen het huidige provinciebeleid veranderen. Nu geeft de provincie alleen toestemming voor duurzame energieopwekking als de gemeenten dat ook willen. De praktijk leert dat er geen gemeenten zijn die daarmee instemmen, wat ertoe geleid heeft dat er nauwelijks iets is gepresteerd de afgelopen acht jaar op het gebied van duurzame energie. Dat moet echt anders. Wij stellen voor dat de gemeenten nog één jaar de tijd krijgen om zelf locaties aan te wijzen, als dat niet lukt, dan wil de ChristenUnie dat de provincie die taak overneemt.

In het recente natuur- en milieudebat in Utrecht koos bijvoorbeeld de jury studenten van 'The Green Office' Arne Schaddelee als debatwinnaar, waarna de dagvoorzitter Esther van der Voort stelde: ‘Als u op 20 maart de verkiezingen wint mag u dit alles waar gaan maken, dat is de mooiste prijs'.

CBS gegevens duurzaamheid: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83640NED/table?ts=1552482643710

Verkiezingsprogramma: https://provincieutrecht.christenunie.nl/page/46818  (Bijv. onderdeel 3. Landbouw en Leefomgeving en 4. Energie en Klimaat)

Debat: https://www.nmu.nl/nieuws/geslaagd-natuur-en-milieudebat-utrecht/

Hoe kunnen economie en duurzaamheid elkaar versterken?

We proberen altijd de belangen af te wegen en te zoeken naar een manier waarop het samengaat. Dat is waar Carola Schouten landelijk mee bezig is met de kringlooplandbouw en Arne Schaddelee in Provincie Utrecht. Denk bijvoorbeeld aan het recente manifest dat zich richtte op meer lokaal voedsel en een sterkere connectie tussen de boer en de burger (zie link). Door boeren meer ruimte voor lokale omzet te geven, kan ook financiële ruimte ontstaan om milieuvriendelijker te boeren.

Een duurzame economie en een duurzame wereld gaan hand in hand. Als we de aarde uit blijven putten, valt er uiteindelijk ook niets te verdienen. We moeten leven van de rente die kapitaal aarde oplevert. TNO berekende bovendien dat duurzaamheidsmaatregelen de komende jaren 39.000 tot 72.000 extra banen opleveren. 

Manifest: https://provincieutrecht.christenunie.nl/k/n6134/news/view/1264147/46990/minister-schouten-neemt-utrechts-manifest-in-ontvangst.html

Hoe zet de ChristenUnie zich in voor natuur?

De ChristenUnie wil natuur zoveel mogelijk behouden en liefst verbeteren. Wij stellen voor om rondom de steden Ringparken aan te wijzen. Dat is een nieuw concept om leefomgeving vorm te geven waarin de kwaliteit van de leefomgeving verbetert. In deze gebieden gaat de stad op een geleidelijk over in het platteland.

Van het voedselbos in Haarzuilens hebben wij geleerd dat als we verschillende soorten bomen bij elkaar plaatsen, de biodiversiteit in planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren enorm toeneemt. Dat voorbeeld verdient navolging.

Is voor de Waterschapsverkiezingen een lokale partij niet beter op de hoogte van de thema's in het waterschap dan de ChristenUnie?

In de wet staat dat alle gekozen vertegenwoordigers in het gebied moeten wonen waarin zij verkozen worden. Er bestaan dus alleen maar lokale partijen. Ook alle ChristenUniekandidaten wonen dus in de regio waarin zij verkiesbaar zijn. De ChristenUnie zou ook niet anders willen. Het voordeel van een landelijke partij boven een partij die alleen lokaal georganiseerd is, is dat de lijnen naar andere bestuurslagen binnen een landelijke partij veel korter zijn. Politici uit landelijke partijen kunnen daarom veel makkelijker de samenwerking vinden die noodzakelijk is om effectief politiek te kunnen bedrijven.

Verkiezingsprogramma: https://provincieutrecht.christenunie.nl/page/46813

Water Natuurlijk: https://www.waternatuurlijk.nl/home/veelgestelde-vragen/

Hoe kijkt de ChristenUnie Utrecht naar de woningmarkt?

Tot 2040 stijgt de bevolking volgens het CBS in Nederland met ruim 4%. In Utrecht zelfs met ruim 9%. Daarmee is Utrecht samen met de regio’s Amsterdam en Flevoland de hardst groeiende regio van Nederland, terwijl er nu al grote druk op de huizenmarkt is met hele hoge prijzen tot gevolg.

De ChristenUnie streeft naar een huizenmarkt waarin voldoende en betaalbare woningen zijn, zodat iedereen kan wonen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen in hun eigen omgeving kunnen verhuizen als zij door een nieuwe levensfase op zoek gaan naar een andere woning. In de eigen omgeving hebben mensen een netwerk, dat moeten ze kunnen behouden. Ook starterswoningen voor jongeren zijn daarbij belangrijk, in grote steden en kleine woonkernen.

We willen dat bereiken door in de steden plekken waar dat kan te verdichten, maar wel onder de voorwaarde dat er een leefbare omgeving overblijft met voldoende groen. We willen dat er buiten de steden op een aantal gebieden nieuwe woonwijken komen, zoals bijvoorbeeld bij de A12-zone. We dringen er bij de gemeenten op aan (de provincie bepaalt alleen waar gebouwd mag worden, de gemeente bepaald wat er gebouwd wordt) dat er vooral woningen voor ouderen, jongeren en alleenstaanden worden gebouwd. Op die manier willen we doorstroming stimuleren, zodat eengezinswoningen en meerpersoonsappartementen vaker vrij komen. Tegelijkertijd willen we zoveel mogelijk groen rondom de woongebieden bewaren. Rondom de kleine woonkernen willen we toestaan dat rondom die kernen gebouw mag worden in hoeveelheden die voor  de natuurlijke groei van die kernen nodig is. Zo houden we dorpen en gemeenschappen leefbaar en voorkomen we krimp met alle gevolgen van dien.

Tot slot willen we met het Rijk en andere provincies in gesprek over aanleg van betere infrastructuur, vooral per trein, zodat het voor mensen aantrekkelijker wordt in gebieden te blijven of gaan wonen die nu bekend staan als krimpregio, zoals Groningen, Zeeland en Limburg. Hierdoor bereiken we dat die provincies een evenwichtige demografie houden en dat Utrecht niet helemaal volgebouwd hoeft te worden.

Verkiezingsprogramma: https://provincieutrecht.christenunie.nl/page/46818 (Bijv. 2.1 Ruimtelijk beleid)

Wat vindt de ChristenUnie van mobiliteit in de provincie Utrecht?

Mobiliteit is belangrijk. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar kunnen opzoeken, naar hun werk kunnen of naar een recreatiegebied of culturele instelling kunnen. Mobiliteit moet daarom in ieders bereik liggen: arm en rijk, gezond of met een beperking.

De ChristenUnie stelt de komende jaren de fiets en het openbaar vervoer boven de auto. Wij willen daarom ook investeren in brede en veilige fietspaden en fietssnelwegen en in een openbaar vervoer dat de hele provincie dekt en aansluiting geeft op omliggende provincies. Er wordt al veel auto gereden, als we niet de juiste maatregelen nemen komen daar binnen tien jaar nog eens 15% autokilometers bij. Wij willen dat een verbeterd fiets- en OV-netwerk, in aansluiting met elkaar, bereikt dat het aantal autokilometers in de provincie afneemt. Fiets en OV moeten dus nog veel aantrekkelijker worden.

Verkiezingsprogramma: https://provincieutrecht.christenunie.nl/page/46818 (Bijv. 2.3 Mobiliteit)

Waar vind ik het programma van de ChristenUnie voor de verkiezingen?

Het programma voor de provinciale staten verkiezingen vind je hier: https://provincieutrecht.christenunie.nl/page/46818

Het programma voor de waterschapsverkiezingen vind je hier: https://provincieutrecht.christenunie.nl/page/46813

« Terug