Begroting met lef

hr begroting lowres DSC_0864.jpg
2bfeaa1e-5c08-437f-8d3c-48584d8d5c40.jpg
Door Henriëtte Rikkoert op 10 november 2021 om 21:40

Begroting met lef

De statenfractie van de ChristenUnie is blij dat de provincie Utrecht lef toont en vasthoudt aan haar ambities. Volle inzet op gezonde leefomgeving, voldoende natuur, meer woningen en betere bereikbaarheid. De provincie bekijkt per gebied wat nodig is, zodat zowel steden als dorpen profiteren. Op woensdag 10 november debatteerden de Utrechtse staten over de Programmabegroting 2022.

De statenfractie van de ChristenUnie vroeg bij de begrotingsbehandeling extra aandacht voor: 

🌳Aanleg nieuwe natuur 

Botters in Bunschoten 

💡Initiatieven uit de samenleving 

🌉Rijnbrug in Rhenen 

Hieronder volgt onze complete bijdrage aan het begrotingsdebat:

"In het tv programma ‘Jochem in de Wolken’ deelt Jochem Meyjer vanuit een luchtballon zijn verwondering over natuur. Hij geeft aan: “Alle vliegende vogels weten het allang: onze natuur is betoverend mooi. Ik hoop iedereen stapelverliefd te maken op de natuurgebieden. Want als je ergens van houdt, word je er vanzelf zuiniger op". Zo is het maar net. Natuur is betoverend mooi en als je in een luchtballon boven een natuurgebied gaat hangen, zie je het unieke, het geheel en de samenhang.

Zo is het met de begroting 2022 ook. Als je vanuit een luchtballon view naar de begroting kijkt, zie je een begroting die gericht is op de toekomst, een begroting waarbij de onderlinge samenhang en het gehele verhaal voor ogen wordt gehouden. De ChristenUnie is blij dat de provincie lef toont en vasthoudt aan haar ambities. We investeren in de toekomst door vol in te zetten op een gezonde leefomgeving, voldoende natuur, meer woningen en betere bereikbaarheid. De provincie bekijkt per gebied wat nodig is, zodat zowel steden als dorpen hiervan profiteren.

Realisatie hiervan samen met de daar bijbehorende transities vraagt om forse investeringen. Een totaalpakket van investeringen die bewerkstelligt dat we de komende jaren echt vooruit kunnen. Een schaalsprong kunnen maken. De ChristenUnie is blij dat de inzet bij de kadernota is doorgevoerd in de begroting. Daardoor kunnen we bij deze begrotingsbehandeling bondiger zijn.

Recht doen

De ChristenUnie wil het goede zoeken voor alle inwoners. We zetten ons in voor de schepping die ons gegeven is, voor een rechtvaardige samenleving en voor een maatschappij waarin oog is voor ieder mens - ‘Samen recht doen’.

Recht doen aan een (goede) woonplek

Er wordt vol ingezet in op de versnelling van de woningbouw. Maar op dit vlak is een transitie nodig in het aanbod. Het gaat niet alleen om het bouwen van eengezinswoningen met voor- en achtertuin, er zijn andere type woningen nodig. Bovendien is doorstroming op de woningmarkt essentieel. De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op een goede woonplek en is in ieder geval blij dat hier nu op volle kracht aan wordt gewerkt. 

Recht doen aan biodiversiteit en natuur

De ChristenUnie vindt natuur en biodiversiteit heel belangrijk. Onze fractie heeft bij de Kadernota nadrukkelijk aandacht gevraagd voor vaart in de realisatie van de wettelijk verplichte taakstelling. De gedeputeerde heeft al eerder aangegeven dat PS zeer binnenkort geïnformeerd wordt over mogelijk aanvullend instrumentarium. In het kader van de begrotingsbehandeling is dat wel een lastige volgorde. Zoals u zult begrijpen maken we ons al veel langer zorgen op dit punt. Kan de gedeputeerde ons verzekeren dat het niet vast zal zitten op de middelen?

Recht doen aan initiatieven van onderop

De ChristenUnie waardeert initiatieven vanuit de samenleving. Hiervoor is het noodzakelijk om als provincie een uitnodigende overheid te zijn. Daarom pleiten wij voor één loket voor burgerinitiatieven, zodat de provincie gemakkelijker benaderbaar is. Om dit te bewerkstelligen is het integraal en omgevingsgericht werken essentieel. Hier is denkkracht en duwkracht voor nodig. Het netwerk omgevingsgericht werken kan hiervoor een aanjager zijn binnen de organisatie. Ziet de gedeputeerde ook de noodzaak om dit netwerk goed te borgen in de organisatie?

Recht doen aan erfgoed

Al varend in de luchtballon. Op een heldere dag zien we de Domtoren, de Cuneratoren in Rhenen, en de Onze Lieve Vrouwe toren in Amersfoort. Belangrijk dat eeuwenoude en iconische kerken als deze behouden blijven voor toekomstige generaties. En we zijn trots op een college dat investeert en bijdragen intensiveert in waardebehoud en waardebeleving van cultuur erfgoed. Met de nieuwe subsidiemogelijkheden voor Streek- en kasteelmusea draagt de provincie bij aan  kleine instellingen, die veel Utrechts erfgoed beheren, belangrijke wens van onder meer onze fractie.

Wat betreft Varend erfgoed is het zicht nog beperkt. We kijken met meer dan nieuwsgierigheid uit naar het beleidskader eind dit jaar. Berichten op RTV Utrecht, op dinsdag 9 november, stelden ons nog niet gerust. Kunt u nu alvast een tipje van de sluier oplichten?

Recht doen aan een gezond klimaat

Om uitvoering te geven aan het klimaatakkoord is de energietransitie een belangrijke opgave. Zoals aangegeven tijdens het debat over de RES U16 ziet de ChristenUnie dat dat gepaard gaat met grote vragen en zorgen. Dat kan er maar zomaar toe leiden dat we elkaar figuurlijk de tent uitvechten over detailbeslissingen en het grote doel en het grote plaatje uit het oog te verliezen. Terwijl we elkaar juist ook op dat grote doel in overgrote meerderheid weer vinden. Bij deze begroting spreken we dan ook onze waardering uit voor het tempo waarin er een robuust programmateam energietransitie is opgebouwd. Onze waarneming op afstand is dat daar met bezieling wordt gewerkt om de rol van de provincie goed vorm en inhoud te geven. Wij hopen dat dit ook tot de gewenste resultaten zal leiden.

Recht doen aan bereikbaarheid

Vanuit onze luchtballon is ook goed zichtbaar dat de provincie is voorzien van een netwerk aan fietsverbindingen. Hierin is veel geïnvesteerd omdat het een schone en gezonde vorm van mobiliteit is. Hiervoor blijft aandacht nodig omdat het netwerk van ‘fietssnelwegen’ nog niet af is.

We zien ook een mooi aanbod aan OV. Spoorwegovergangen die zijn voorzien van tunnels. Een divers aanbod aan busverbindingen, die ondanks corona goeddeels intact bleven. Wat onze fractie denken we met een positieve houding mee over waar en hoe dit netwerk nog beter en toegankelijker kan.

En we zien een hoogwaardig netwerk van provinciale wegen dat steden en dorpen met elkaar verbindt. Er zijn veel verbindingen met onze buren in andere provincies. Voorbeelden hiervan zijn de Rondweg Oost bij Veenendaal en de Rijnburg bij Rhenen. De N233 is belangrijk voor de verbinding met Gelderland en voor de bereikbaarheid van de Utrechtse gemeenten in Foodvalley.

De Rijnbrug is daarin een knelpunt. Onderhoud en verbreding zijn noodzakelijk. Maar dat kan alleen in samenwerking met onze buurprovincie Gelderland en andere partners. Alleen als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt, kan dit knelpunt worden opgelost. Daarom dienen wij een motie in waar wij het college oproepen ‘onophoudelijk’ in gesprek te blijven en te zoeken naar oplossingen.

Tel onze zegeningen

Het is goed om onze zegeningen te tellen. We zijn blij dat brede welvaart steeds verder ingebed raakt in de provincie. De sociale agenda steeds meer vorm krijgt, de voedselagenda tot uitvoering wordt gebracht en het mediabeleid concrete samenwerking oplevert.

Tot slot

Laten wij vanuit onze luchtballon op de juiste vlieghoogte blijven. Het grotere plaatje voor ogen houden, op een verantwoorde wijze omgaan met de aarde en het goede blijven zoeken voor de inwoners van de provincie Utrecht. De ChristenUnie wenst provinciale staten, gedeputeerde staten en de ambtelijke organisatie zegen en wijsheid toe."

Henriette Rikkoert