Provinciaal bestuur ChristenUnie Utrecht

Algemene Ledenvergadering Provinciale Unie

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 16-1-2019

Locatie: Zuiderzeezaal van Restaurant de Mandemaaker, Kerkstraat 103, 3751 AT Spakenburg

Datum/tijd: 16 januari 2019, 20.00 uur.

Beste leden van de ChristenUnie woonachtig in de Provincie Utrecht en/of het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

U wordt allen van harte uitgenodigd voor de ALV van 16 januari 2019, die geheel in het teken van de verkiezingen staat. Tijdens deze vergadering zullen de eerste vijf kandidaten van de Provinciale Staten en de eerste twee kandidaten van het Waterschap zich nader aan u voorstellen. Natuurlijk is er ook een update van de campagne.

Belangrijke formele punten, waarvoor instemming van de ALV is vereist, zijn de vaststelling van de verkiezingsprogramma’s en de begroting 2019, waarvan het campagnebudget het grootste deel uitmaakt.

De concept-agenda ziet er als volgt uit:

1 Opening

Opening - door Klaas Druijf

Vaststelling agenda

Notulen ALV 3 oktober 2018 (zie onderstaande link)

Financiën 2019 (zie link) + kascontrole - door Harry Niemeijer

2 Kandidaten

Nader voorstellen van kandidaten

3 Concept-verkiezingsprogramma’s - door Jan Wijmenga en Kees van Kranenburg

Hieronder vind u een link naar het concept-verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten Utrecht en een link naar het concept-verkiezingsprogramma voor Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

4 Campagne

Update campagne - door Arne Schaddelee en Kees van Kranenburg

5 Afsluiting

Rondvraag

Sluiting - door Klaas Druijf

Vanwege de Kerstperiode zijn de conceptprogramma’s pas kort geleden beschikbaar gekomen voor de leden. Om die reden wijkt het bestuur af van de reglementaire termijn voor amendementen. Amendementen mogen tot 16 januari 2019 12.00 uur ingediend worden via email: politieksecretaris@provincieutrecht.christenunie.nl.

N.B. een amendement heeft de steun nodig van een afdeling of van minimaal vijf individuele leden.

We hopen u te ontmoeten,

namens het bestuur van de provinciale unie, Klaas Druijf

BIJLAGEN

Klik hier voor het verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten Utrecht 2019-2023

Klik hier voor het concept-verkiezingsprogramma voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Klik hier voor het verslag van de ALV van 3 oktober 2018

Klik hier voor de Begroting 2019

Samenstelling van het provinciaal uniebestuur

Voorzitter

Klaas Druijf

T 0610559543

E voorzitter@provincieutrecht.christenunie.nl

Politiek secretaris

Jan Wijmenga

T 06 16330021

E politieksecretaris@provincieutrecht.christenunie.nl

Secretaris

Jan van der Scheur

T 06 16636314

E janvds@solcon.nl

Penningmeester

Harry Niemeijer

E penningmeester@provincieutrecht.christenunie.nl