Provinciaal bestuur ChristenUnie Utrecht

Algemene Ledenvergadering Provinciale Unie

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 3-10-2018

Plaats:   Provinciehuis, Archimedeslaan 6, Utrecht

De ledenvergadering staat bijna geheel in het teken van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap die op 20 maart 2019 worden gehouden. De vergadering is een vervolg op de algemene ledenvergadering van 29 november 2017 waar de opdracht voor de selectiecommissie is vastgesteld en de selectiecommissie zelf is vastgesteld. Daarnaast staan op de agenda enige bestuurlijke mededelingen en overzicht van de financiën.

19:30-20:00 Foto moment beoogde kandidaten

Verzamelen bij de grote wenteltrap in de hal van het Provinciehuis

20:00 - 20.15 Algemeen  -  Klaas Druijf

Opening, welkom en vaststelling agenda

Samenstelling bestuur

Financiën

20:15-20:45 Kieslijst  -  Titia Cnossen en Klaas Druijf

Rapportage selectiecommissie

Vaststellen kandidatenlijst Provinciale Staten

Vaststellen kandidatenlijst Waterschap

20:45–21:15 Aftrap van de campagne door de beoogd lijsttrekker van de Provinciale Staten  -  Arne Schaddelee

Politieke statements

Update Campagne

Team & Activiteiten

21:15-21:30 Verkiezingsprogramma  -  Jan Wijmenga

Update Programma

Team

Inbreng door leden & planning

21:30-21:45 Sluiting  -  Klaas Druijf

Rondvraag en sluiting

21:45-22:00 Ontmoeting  -  Allen

Tijd voor ontmoeting

Opdracht selectiecommissie

Inleiding

Het Bestuur van de ChristenUnie Provincie Utrecht stelt de ledenvergadering voor om de volgende opdracht aan en samenstelling van de selectiecommissie vast te stellen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten Utrecht 2019 en ook de voor de verkiezingen van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 2019.

Samenstelling selectiecommissie

Het bestuur stelt voor in de selectiecommissie te benoemen:

 • Titia Cnossen (voorzitter)
 • Diederik van Dalen
 • Martin Monroe
 • Dico Baars

Opdracht selectiecommissie

De selectiecommissie voor de kandidatenlijst voor de verkiezingen van provinciale staten van Utrecht en het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 2019 krijgt de volgende opdracht mee.

 • Voer een selectieprocedure uit volgens het geldende Reglement Kandidaatstelling en verkiezingen, uitmondend in een rapportage met een toelichting op het gevoerde proces, een motivatie voor de geadviseerde volgorde voor de top 8 van de lijst voor Provinciale Staten plaatsen en top 4 van de lijst voor het Hoogheemraadschap en een advieslijst voor de overige plaatsen op de beide lijsten.
 • Hanteer bij de beoordeling van kandidaten als toetsingscriteria de geformuleerde profielen (Zie bijlage) voor de fractie en individuele kandidaten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de top 8 / 4 en de plaatsen daaronder. Van de top 8 / 4 plaatsen verwachten we dat ze voldoen aan het profiel. De overige plaatsen kunnen bezet worden door potentiële nieuwkomers of vertegenwoordigers van een bepaalde doelgroep.
 • Vorm goed gevulde lijsten voor Provinciale Staten en voor het Hoogheemraadschap. Dit helpt bij de herkenbaarheid in de verschillende gemeentes en creëert een potentieel groot team voor de  campagne. Personen mogen op beide lijsten staan. Daarmee versterken de lijsten elkaar.
 • Stel vast in welke mate de potentiële kandidaat aan het profiel van een ChristenUnie Provinciale Staten Lid / Hoogheemraadschap Lid voldoet. Bespreek met de kandidaat de manier waarop hij/zij gaat zorgen voldoende toegerust de campagne in te gaan en aan het eventuele lidmaatschap te beginnen en op welke manier hij/zij herkenbaar de stijl en het gedachtegoed van de ChristenUnie vertegenwoordigt.
 • Bespreek met hen die de top 8/4 van de lijst ambiëren de voorwaarde voor kandidaatstelling dat hij/zij in ieder geval de cursus, Het Hart van de ChristenUnie, over het gedachtegoed van de ChristenUnie volgt. Vraag dit ook aan kandidaten die al ervaring hebben, om het met en van elkaar leren te bevorderen.
 • Streef naar een kandidatenlijst die een afspiegeling is van de diversiteit in de provincie / het Hoogheemraadschap in leeftijd, geslacht, achtergrond, kerkelijke en geografische spreiding.
 • Streef naar een mix van ervaring en vernieuwing waarbij ruimte komt voor jong talent.
 • Doe allereerst een voordracht aan het bestuur voor de lijsttrekker voor beide lijsten, uiterlijk op 1 juni 2018.
 • Overweeg daarna om de beoogd lijsttrekker als adviseur toe te voegen aan de selectiecommissie. Deze neemt geen deel aan de selectiegesprekken, maar is beschikbaar voor advies aan de selectiecommissie. Het betrekken van de beoogd lijsttrekker in dit stadium kan belangrijk zijn omdat hij/zij de komende jaren een team moet gaan vormen met de hoogstgeplaatste kandidaten van de lijst.
 • Houd bij de opstelling van de kandidatenlijst rekening met een maximale zittingstermijn van drie periodes. De selectiecommissie mag in haar voordracht hiervan gemotiveerd afwijken.
 • Neem mee in de timing van de vaststelling van de kandidatenlijst dat kandidaten die bij de GR verkiezingen 2018 niet gekozen zijn ook in aanmerkingen kunnen komen voor een plek op list voor PS en Waterschap verkiezingen.
 • Regel direct de formaliteiten zoals kopie paspoort+ benodigde gegevens. Dan hoeft de secretaris dit naderhand niet allemaal (opnieuw) te doen.
 • In geval van onverwachte omstandigheden is het bestuur van de provinciale afdeling het eerste aanspreekpunt.
 • Rapporteer uiterlijk 30 september 2018 de kandidatenlijst met de motivatie aan het bestuur.