Zorgen over opkopen van boerderijen

nhdagbl brabant 20200403_105645 lowres.jpgdinsdag 31 maart 2020 20:34

De provincie Noord-Brabant heeft boerderijen in andere provincies opgekocht. Statenlid Hans de Harder maakt zich daar grote zorgen over en heeft daarover schriftelijke vragen gesteld.

Vragen van de ChristenUnie ex. Artikel 47 Reglement van Orde

Onderwerp:    Opkopen veehouderijen tbv stikstofrechten door provincie Noord-Brabant

Datum:           31-3-2020

Het Noordhollands Dagblad berichtte dat de provincie Noord-Brabant boerenbedrijven opkoopt in de eigen en andere provincies om Logistiek Park Moerdijk mogelijk te maken. De opgekochte stikstofruimte uit de agrarische sector wordt dan dus ingezet voor de industrie. Ook spreekt het artikel onder andere over ruimte die wordt gekocht in Drenthe en Zeeland.

De fractie van de ChristenUnie maakt zich zorgen naar aanleiding van dit bericht. Voor zover onze fractie bekend gaat het hier om extern salderen en zijn hierover tussen Rijk en provincies nog geen afspraken gemaakt. Het extern salderen zou dus nog niet actief gebruikt kunnen worden. Ook zet een dergelijke opkoop van rechten over het hele land volgens ons de gebiedsgerichte aanpak onder druk. Dat is reden voor onderstaande vragen aan het college van gedeputeerde staten.

Vragen

 1. Is het college bekend met dit extern salderen over de provincies heen?
 2. Wat is het oordeel van het college over deze actie van de provincie Noord-Brabant?
 3. Zijn er, voor zover bij het college bekend, ook agrarische bedrijven in de provincie Utrecht benaderd door de provincie Noord-Brabant?
 4. Wat is het beeld van het college over de mogelijkheden om nu al extern salderen in te zetten? Welke afspraken zijn daarover in IPO-verband en met de Rijksoverheid? Als die ruimte er nog niet is, wanneer verwacht u daar meer duidelijkheid over?
 5. Deelt het college ons oordeel dat extern salderen over het gehele land voor één specifiek project de gebiedsgerichte aanpak onder druk zet? Zo ja, welke actie onderneemt het college hierop? Zo nee, waarom niet?
 6. Is het college voldoende in staat om, vanuit de gebiedsgerichte aanpak en met de beleidsregels, te sturen op het zo effectief mogelijk inzetten van vrijkomende stikstofruimte? Zo niet, wat is daarvoor nodig en hoe onderneemt u daar actie op?
 7. Is het college voornemens om, bijvoorbeeld in IPO-verband, in gesprek te gaan met de provincie Noord-Brabant om het oordeel van ons college over deze actie over te brengen?

  Namens de statenfractie van de ChristenUnie,

  Hans de Harder, statenlid.

« Terug