Goed nieuws: snelfietsbrug over de Lek

vrijdag 22 november 2019 10:56

We hebben goed nieuws: er komt (ooit) bij Vianen een (snel)fietsbrug over de Lek naast de A27.

De aanleg van de fietssnelbrug over de Lek is gekoppeld aan de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Hierover hebben Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht, de gemeenten Nieuwegein en de gemeente Vijfheerenlanden een overeenkomst afgesloten. Kosten € 13.000.000, prijspeil 2019. Hiermee komt een wens in vervulling waar de ChristenUnie op meerdere plaatsen voor heeft gepleit.

Maar een besluit over de brug is punt 1. Wij vragen aan de gemeenten en de provincie om nu al vooruit te kijken. Als de brug klaar is, hopelijk in 2030…, moeten de gemeenten en de provincie ervoor zorgen dat de rest ook klaar is. Dan moeten de bijbehorende fietspaden ernaartoe ook klaar zijn. En als je de nieuwe brug over bent, moet je verder kunnen. En dan moeten dat ook fietssnelwegen zijn.

We hebben hierover vragen gesteld aan de provincie, en we weten nu een beetje meer. Maar we weten ook dat er nog heel veel werk aan de winkel is. De vragen en de antwoorden kunt u hieronder vinden. Wij zullen er bovenop zitten dat de plannen tijdig worden gemaakt en uiteraard gerealiseerd!

Harry Wolting, commissielid Provinciale Staten en raadslid gemeente Vijfheerenlanden

 

Onze vragen over de Statenbrief bestuursovereenkomst fietsverbinding over de Lek, met de bijbehorende antwoorden.

Vraag 1: Naast de Hagesteinse brug over de Lek hebben we ook de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten; Op welke wijze is de fiets-passage over het Amsterdam Rijnkanaal in deze overeenkomst of in een andere overeenkomst verwerkt?​

Antwoord 1: De bestuursovereenkomst richt zich specifiek op de brug over de Lek. Een fietsbrug langs de A27 over het Amsterdam Rijnkanaal is niet opgenomen in het Tracébesluit A27 Houten – Hooipolder en daarmee ook niet in deze bestuursovereenkomst. De verbinding Vianen - Houten wordt gezien als een te realiseren snelfietsroute waarbij het tracé nog bepaald moet worden. De fietsbrug over de Lek zal in ieder geval onderdeel zijn van deze snelfietsroute. Nabij de A27 ligt de “Plofsluisbrug”, een fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal, waar de fietser gebruik van kan maken. Een fietspad over de Hagesteinsebrug én het fietspad tussen de twee bruggen worden tevens gezien als ontbrekende schakels in de door ons uitgevoerde knelpuntenanalyse.

Vraag 2: Er is een bestuursovereenkomst opgesteld tussen Rijk, Provincie en de gemeenten Nieuwegein en Vijfheerenlanden over de realisatie en het onderhoud van het fietstrace. Dit betreft echter alleen de opritten naar de brug en de brug zelf. Zijn er ook afspraken gemaakt tussen de Provincie en de gemeenten op het tracé Lek - Utrecht Sience Park over de aanleg van een fietssnelweg tussen de Lek en het USP?​

Antwoord 2: De fietsbrug over de Lek is pas beschikbaar als de nieuwe Hagesteinsebrug gereed is. RWS heeft dit gepland tussen 2028 en 2030. Op dit moment zijn nog geen afspraken tussen partijen vastgelegd over de snelfietsroute Vianen – USP. Wel voldoet de fietsbrug qua ontwerp aan de vereisten voor snelfietsroutes.

Vraag 3: Hoe worden de aftakkingen gerealiseerd vanaf de fietssnelweg naar de industriegebieden en centra van Nieuwegein en Utrecht.​

Antwoord 3: Er worden geen nieuwe aftakkingen gerealiseerd vanaf de nieuwe snelfietsroute naar de industriegebieden en centra van Nieuwegein en Utrecht. Deze snelfietsroute richt zicht op de fietspotentie tussen het gebied rond Vianen en het USP.

Vraag 4: Een van de belangrijke doelstellingen van het realiseren van deze brug is wat ons betreft om ervoor te zorgen dat veel auto’s ten zuiden van de Lek blijven. Welke maatregelen worden getroffen om dit doel te bereiken. Op welke wijze wordt er gewerkt aan het realiseren van een goede fietsverbinding vanuit de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en de Betuwe naar de Hagesteinse brug.​

Antwoord 4: Provincie Utrecht heeft samen met Vijfheerenlanden het Regionaal fietsnetwerk in Vijfheerenlanden bepaald. Ook heeft de provincie een knelpuntenanalyse uitgevoerd op dit Regionaal fietsnetwerk. De gesignaleerde knelpunten zijn samen met de gemeente Vijfheerenlanden besproken. De gemeente kan 50% subsidie van de provincie ontvangen om verbeteringen op hun fietsnetwerk te treffen zodat de gebruikers een vlot, veilig en comfortabel fietsnetwerk tot hun beschikking hebben.

Vraag 5: Welke budgetten zijn er beschikbaar om de fietssnelwegen richting de Hagesteinse brug en vanaf de Hagesteinse brug naar het USP / de centra van Nieuwegein en Utrecht.​

Antwoord 5: Gezien het verwachte aantal fietsers, begint een toekomstige snelfietsroute van Vianen via Houten naar USP in Vianen zelf.  De afstanden zijn groot en het aantal fietsers nog relatief laag, ondanks de opkomst van de elektrische fiets. Provincie neemt op dit moment nog geen regierol in de realisatie van deze (potentiele) snelfietsroute. Provincie draagt bij aan verbeteringen aan het fietsnetwerk middels de subsidieregeling Realisatieplan Fiets (max 50%).

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2019MM168 SB A27 fietsverbinding Hagesteinsebrug.pdf145,5 kBapplication/pdfdownload

« Terug