Akkoord met Klimaatakkoord

hdh klimaat ps lowres.jpgwoensdag 06 november 2019 23:51

De statenvergadering van 6-11-2019 stond geheel in het teken van het Klimaatakkoord. De vraag was of onze provincie de handtekening onder dit akkoord zou gaan zetten.

Onze fractie heeft het Klimaatakkoord van harte ondersteund, maar ook direct onze zorgen uitgesproken over een aantal onderdelen. Bijvoorbeeld over de gezondheidsrisico’s van windmolens en biomassacentrales. Maar ook over de betaalbaarheid van de maatregelen voor financieel kwetsbare gezinnen. Tot slot hebben wij het college opgeroepen om vooral snel de omslag van beleid schrijven naar beleid uitvoeren te gaan maken.

Hieronder volgt de bijdrage van Hans de Harder aan het debat over het Klimaatakkoord

“Voorzitter,

We zijn hier bij elkaar op een bijzondere dag: de dankdag voor gewas en arbeid. Een dag waarop veel Christenen stilstaan en hun dankbaarheid uiten voor alles wat God ons geeft. Een dag die voor mij in het teken staat van het besef dat wij deze aarde te leen hebben. Het is wat dat betreft een prachtige dag om stil te staan bij het klimaatakkoord.

Preciezer nog: we staan stil bij het voornemen tot het besluit om het IPO ook namens de provincie Utrecht het klimaatakkoord te laten ondertekenen. Hiermee nemen we ook de verantwoordelijkheid voor de vertaling van dat klimaatakkoord in ons provinciale beleid op ons. Een voornemen dat onze fractie van harte ondersteunt. Voor ons ligt een breed gedragen akkoord, dat vanuit verschillende klimaattafels door heel veel partijen is gevormd, en dat uitvoering moet geven aan de internationale afspraken uit 2015 waar ons land zich aan heeft verbonden.

Dat neemt niet weg dat het voor onze fractie ook een akkoord is met zorgen en vraagtekens. Zorgen over bijvoorbeeld de mogelijke negatieve gevolgen van de energietransitie. Zorgen die wij serieus willen nemen en waar in het vervolg zeker aandacht voor moet zijn. GHORGGD Nederland wees op de gezondheidsrisico’s van bijvoorbeeld windmolens en van het fijnstof dat vrijkomt bij de verbranding van hout in biomassacentrales. Daarnaast heeft de commissie Remkes in het rapport ‘Niet alles kan’ geadviseerd om de subsidies aan deze biomassacentrales te heroverwegen en is de afgelopen tijd door verschillende media geciteerd uit een nog niet gepubliceerd rapport van het ministerie van IenW. Daaruit zou blijken dat de CO2-uitstoot van de houtgestookte biomassacentrales hoger is dan bijvoorbeeld kolen- en gascentrales. Deze vraagtekens rondom de biomassacentrales leiden er voor onze fractie toe dat wij samen met GroenLinks en CDA de motie ‘Duidelijk over Duurzaamheid’ indienen.

Verder maakt onze fractie zich zorgen over de betaalbaarheid van de maatregelen uit het klimaatakkoord voor kwetsbare groepen. Zelf heb ik tien jaar in een Vogelaarwijk buiten onze provincie gewoond. Ik woonde in een straat waar de sociale cohesie net zo groot was als de financiële hoofdbrekens waar de gezinnen in de straat mee worstelden. En dat waren nog gezinnen waar één of twee ouders een vaste baan hadden. De investeringen in verregaande isolatie, nieuwe technieken om het huis te gaan verwarmen of misschien zelfs de aanschaf van een elektrische auto zijn voor deze gezinnen niet zomaar op te hoesten. En ik verwacht dat er zo vele andere huishoudens zijn die opzien tegen deze kosten. Regelingen waarbij bijvoorbeeld de investeringen gedekt kunnen worden door de woonlasten gelijk te houden zullen cruciaal zijn voor deze gezinnen om ook hun bijdrage te kunnen leveren aan het klimaatbeleid. Misschien kunnen deze gezinnen zelfs profiteren van de opbrengsten van windmolens in de buurt.

Tot slot verscheen in vorige week ook nog de Klimaat- en Energie Verkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL constateert dat er resultaten worden geboekt, maar dat er een versnelling nodig is. Oftewel: we moeten snel de omslag maken van beleid schrijven naar beleid uitvoeren. De verkenning geeft daarvoor ook nog een gouden tip: we moeten aan de slag met wendbaar beleid. Beleid waarin niet alles op voorhand is dichtgetimmerd en waar ruimte is om kansen te grijpen als die zich voordoen.

De fractie van de ChristenUnie kijkt dan ook vol verwachting uit naar het energieplan. Dat plan moet wat ons betreft de puzzelstukjes van het klimaatakkoord, het proces van de RES-sen en onze eigen provinciale ambities in elkaar laten vallen. Wij zullen in de bespreking van het energieplan onze aandacht zeker richten op:

- mogelijkheden om de energietransitie ook voor kwetsbare gezinnen financieel mogelijk te maken, bijvoorbeeld door ruimtelijke lasten en financiële lusten samen te laten vallen;

- de potentiële gezondheidsrisico’s van duurzame energiebronnen en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan;

- de mate waarin wij verwachten dat het plan ook echt tot uitvoering zal leiden;

- en natuurlijk de inspanningen van onze eigen provincie om het goede voorbeeld te geven in die uitvoering.

 Want wat voor ons echt duidelijk is: we moeten nu aan de slag.

Hans de Harder

De motie ‘Duidelijk over Duurzaamheid’ is met een ruime meerderheid aanvaard.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie Duidelijk over Duurzaamheid PS 061119.pdf117,1 kBapplication/pdfdownload

« Terug