Algemene Beschouwingen 10 juli 2019

henriette lowres DSC_0062.jpgwoensdag 10 juli 2019 21:49

Tijdens het statendebat over de Kadernota houden alle fractievoorzitters hun Algemene Beschouwingen. Henriette Rikkoert zette de schijnwerpers op drie uitgangspunten van de ChristenUnie: dienstbaarheid, vrijheid en duurzaamheid.

Voorzitter,

Het goede zoeken voor alle inwoners!

Ik woon in de wijk Overvecht in de gemeente Utrecht, in een huurflat met enkel glas en stadsverwarming. De aankomende jaren gaan we in onze wijk een grote duurzaamheidsslag maken. Daar ben ik blij mee, maar vragen die spelen in de wijk: kan iedereen straks meekomen met de energietransitie en hoe kunnen we dit betalen? Ik wil mij inzetten voor een samenleving waarbij iedereen mee kan doen. En een samenleving waarin mensen voor elkaar klaar staan als meedoen toch niet lukt.

Kernwaarden

Deze drijfveer sluit mooi aan bij de uitgangspunten waar de ChristenUnie de aankomende vier jaar mee aan de slag wil: dienstbaarheid, vrijheid en duurzaamheid. We willen ons inzetten voor de schepping die ons gegeven is, voor een rechtvaardige samenleving en voor een maatschappij waarin oog is voor ieder mens. We willen gaan voor politiek die dienstbaar is aan de samenleving,

Ik neem u graag mee met een aantal voor de ChristenUnie belangrijke thema’s waar we deze kernwaarden in zien.

1. Gezondheid centraal

Wij vinden het belangrijk dat gezondheid centraal staat. Een voorbeeld hiervan is dat het voor de gezondheid van inwoners van groot belang is dat de openbare ruimte uitnodigt tot ontspannen en bewegen. De ChristenUnie is van mening dat de provincie met het oog op de omgevingskwaliteit haar positie moet benutten voor het bevorderen van gezond gedrag. Ongeacht welke wijk of gemeente.

Wij willen werken aan een betere luchtkwaliteit. De ChristenUnie vindt het niet rechtvaardig als mensen moeten leven in luchtkwaliteit die door anderen is verknoeid. Dat mensen gezondheidsschade oplopen door uitstoot van fossiele brandstoffen. Verduurzaming betekent voor ons dan ook niet alleen iets voor het klimaat, maar ook gerechtigheid voor mensen die lijden onder de uitstoot.

2. Goede samenwerking stad en land (natuur)

Voor de noodzakelijke transitie van de landbouw is het essentieel dat boeren en burgers beter gaan samenwerken. Voedsel van dichtbij verbindt mensen met hun omgeving en de tijd van het jaar. Het voorkomt grote transportkosten, zowel uitgedrukt in geld als in ecologische schade. Minder tussenhandel draagt bij aan betere verdiensten voor land- en tuinbouwers in onze omgeving.

Samen werken aan goed en veilig voedsel, een beter milieu en meer biodiversiteit op het boerenland. Kortom een rendabele kringlooplandbouw.

3. Klimaatrechtvaardigheid

De ChristenUnie vindt dat we zuinig moeten zijn op onze aarde. Wij willen rechtdoen aan de generaties na ons, en aan de mensen in andere delen van de wereld die lijden onder onze energieconsumptie. Daarom kiezen wij voor duurzame energiebronnen en voor besparing. Besparing van energie in de industrie, maar ook het energiezuiniger maken van gebouwen en woningen. 

De overgang van gas en fossiele brandstoffen, naar meer gebruik van groene, duurzame stroomvoorzieningen én besparing brengen veel investeringskosten met zich mee. De ChristenUnie roept het college op ervoor te zorgen dat inwoners uit alle lagen van de bevolking kunnen meedoen en profiteren van deze transitie. En dat de provincie er zoveel mogelijk voor zorgt dat de energietransitie niet bijdraagt aan het vergroten van de economische ongelijkheid. Want wij willen ook recht doen aan de mensen van het hier en nu.

Fiets en OV voorop

Het verkeer moet slimmer, schoner en zuiniger. Daarom willen we dat de provincie bij haar investeringen in mobiliteit de hoogste prioriteit geeft aan het stimuleren van de schoonste vormen van vervoer, namelijk de fiets en het openbaar vervoer.

Naast schoner en zuiniger vinden wij de toegankelijkheid van het OV erg belangrijk en de regiotaxi is hierin een belangrijke schakel.

4. Cultuur (i.v.m. korte spreektijd weggelaten)

Kunst en cultuur horen bij ons menszijn en zijn waardevol voor een open en bloeiende samenleving.  Bibliotheken, concertzalen, musea en theaters; het zijn plekken waar mensen graag zijn. Kunst kan het leven mooier maken, mensen bij elkaar brengen en een nieuwe kijk ergens op geven. Onze cultuur kent een rijke geschiedenis en is een belangrijk onderdeel van wie wij zijn. Kunst en cultuur zijn daarmee echt van en voor de samenleving. Een goed cultureel klimaat verhoogt ook de kwaliteit van de leefomgeving en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

We zijn ook erg blij dat nu ook het religieus- en varend erfgoed extra aandacht krijgen in het coalitieakkoord.

5. Gemeenschapskracht

Wij waarderen de kracht van de samenleving en geven graag ruimte aan burgerinitiatieven. Er moet ruimte zijn voor inwoners die initiatief nemen, bijvoorbeeld in coöperaties op het gebied van, energie, zorg, cultureel erfgoed en de lokale economie. Als de vraag er is, reikt de provincie een helpende hand om een initiatief verder te brengen.

We zien mooie voorbeelden in de provincie, zoals tientallen energiecoöperaties, buurtbusinitiatieven, armoedebestrijding en zorginitiatieven en startende voedselcoöperaties. We zijn ook blij met het nieuwe kleine kernen project, ‘Vliegwiel van Gemeenschapskracht’, van het netwerk ‘Omzien naar elkaar’ dat deze bewonersinitiatieven komend jaar gaat ondersteunen en verder faciliteren.

Bij goed bestuur gaat het niet alleen om de inhoud, maar ook om de manier waarop je dingen doet. De ChristenUnie vraagt daarom aandacht voor meer betrokkenheid van en betere communicatie naar burgers.

Omgevingsvisie

Veel van de bovenstaande onderwerpen komen waarschijnlijk in de integrale Omgevingsvisie samen. De omgevingswet en de bijbehorende visie gaan de aankomende tijd veranderingen met zich mee brengen. Het is dan ook opvallend dat de omgevingsvisie niet in de voorjaarsnota én niet de kadernota worden genoemd. Kan de gedeputeerde ons verzekeren dat we voortvarend, maar wel zorgvuldig voortgaan en werken aan de wendbaarheid van de organisatie om omgevingswetproof te worden?

Samenwerking met de staten

We mogen terugkijken op mooie stranddagen in Bergen. Ik kijk uit naar deze vier jaar waarin we met elkaar mogen samenwerken. We mogen misschien soms intens van mening verschillen, het blijft altijd heel belangrijk dat we de dialoog voeren waar we het gezamenlijke doel voor ogen houden: een mooiere provincie en goed bestuur.

Vanuit de ChristenUnie doen we dat op basis van de drie kernwaarden: dienstbaarheid, vrijheid en duurzaamheid om zo het goede te zoeken voor alle inwoners!

Tot slot wil ik aan het college, de collega’s in de Staten en de ambtenaren veel wijsheid en Gods zegen toewensen.

Henriette Rikkoert

« Terug