Biogasinstallatie weer op provinciale agenda

vrijdag 12 juli 2019 12:36

Afgelopen woensdag ging het in de provincie weer over de biogascentrale in Bunschoten. Wij stelden zelf vragen en er waren twee moties. Wat de ChristenUnie daarvan vond en waarom?

In de vergadering van Provinciale Staten van 10 juli 2019 stond de biogascentrale in Bunschoten wederom op de agenda. Vele jaren geleden was het onze fractie die als eerste aandacht vroeg voor de stankoverlast van het bedrijf. Veel bewoners rondom het centrum van het dorp hadden daar last van.

Op 10 juli ging het niet over de stankoverlast, maar over iets heel anders. Het bedrijf wordt door het OM in verband gebracht met een grootschalige mestfraude zaak. In de media wordt zelfs gesteld dat het bedrijf de spil is in deze zaak. Er zijn mogelijk stoffen vergist die niet mochten worden vergist en het restproduct (digestaat) zou als meststof in Nederland zijn aangeboden. Ook dat is verboden.

Toen onze fractie deze berichten las, hebben wij direct vragen ingediend die op 10 juli werden behandeld. Daarnaast stelden ook andere fracties schriftelijke vragen en de PVV en het CDA dienden allebei een motie in. De PVV riep op om de vergunning per direct in te trekken op basis van de Wet BIBOB en het CDA riep op om het risicoprofiel van het bedrijf te verhogen en het toezicht te intensiveren.

De beantwoording van de vragen en de reactie op de moties door gedeputeerde Arne Schaddelee leidden tot een stevig debat in Provinciale Staten. Na dit debat besloten wij om de motie van de PVV niet te steunen, mede op advies van de gedeputeerde. Toepassing van de Wet BIBOB om de vergunning in te trekken, zonder een advies van het landelijk Bureau BIBOB of een veroordeling in de lopende rechterlijke procedure, lijkt ons onverstandig. Zeker omdat een BIBOB-advies al wordt opgesteld. Die procedure is gestart toen het bedrijf een nieuwe milieuvergunning aanvroeg voor het plaatsen van een nieuwe loods.

De fractie van de ChristenUnie vindt het buitengewoon belangrijk dat een dergelijk besluit goed onderbouwd en zorgvuldig wordt genomen. Wat ons betreft kunnen we het risico niet lopen om nu te besluiten de vergunning in te trekken en dat dit besluit mogelijk later weer wordt teruggedraaid na een juridische procedure. Daar is naar onze inschatting niemand bij gebaat. Een dergelijk zwaar besluit moet wat ons betreft zorgvuldig, goed onderbouwd en goed voorbereid worden genomen en niet op basis van een politieke discussie over krantenberichten. Al was het maar omdat er ook mensen hun brood verdienen bij dit bedrijf. Dat neemt natuurlijk niet weg dat als het toch nodig blijkt om vanwege criminele activiteiten de vergunning in te trekken, dit ook door ons als een noodzakelijk stap wordt gezien. 

De motie van het CDA hebben wij wel gesteund. Wij zijn het met hen eens dat nog intensiever toezicht op het bedrijf gerechtvaardigd is.

Ondertussen is de provincie, samen met de GGD, ook gestart met een gezondheidsonderzoek. Tijdens een bewonersavond zijn door veel omwonenden zorgen geuit over de mogelijke schadelijke effecten van de stoffen die worden uitgestoten. Zoals u zult begrijpen zijn wij groot voorstander van zo'n onderzoek en we wachten de resultaten daarvan met spanning af. We zijn ook blij dat, mede op ons verzoek, de omwonenden hierbij een actieve rol hebben.

Tot slot: dit dossier zal de komende tijd nog veel aandacht vragen en krijgen. We houden u op de hoogte van onze acties en stappen.

Hans de Harder, statenlid ChristenUnie

« Terug