Motie aardkundige monumenten

Motie aardkundige monumenten, ingediend door de ChristenUnie op 7 december 2015, Provinciale Staten Utrecht.

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 december 2015, ter bespreking van de Bodem, Water- en Milieuplan,

constaterende dat

  • de provincie Utrecht in het verleden de andere provincies heeft gevraagd om twaalf Aardkundige Monumenten aan te wijzen;
  • de provincie Utrecht zelf vervolgens slechts zeven Aardkundige Monumenten heeft aangewezen;

overwegende dat

  • de provincie Utrecht werkt aan de bescherming van aardkundige waarden en aan het beleefbaar maken van het aardkundig erfgoed;
  • het aanwijzen van Aardkundige Monumenten daarvoor een geschikt en goedkoop instrument is;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

  • om op Utrechts grondgebied te onderzoeken of er aanvullende Aardkundige Monumenten zijn aan te wijzen, conform de eerder vastgestelde criteria, en hierover in het jaar 2016 te rapporteren;

En gaan over tot de orde van de dag.