Spooronderdoorgang Maarsbergen belangrijke stap dichterbij

PIP liggend.jpg
3 Nelly de Haan Profielfotos liggend 27.jpg
Door Nelly de Haan op 9 december 2020 om 22:11

Spooronderdoorgang Maarsbergen belangrijke stap dichterbij

Provinciale Staten hebben in de vergadering van 9 december 2020 een positief besluit genomen over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Spooronderdoorgang Maarsbergen. Dit is een is belangrijke vervolgstap op weg naar de start van de werkzaamheden.

Spoorondergang Maarsbergen belangrijke stap dichterbij

Het project 'Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen' betreft het verleggen van de N226 in westelijke richting en het aanleggen van een nieuwe spooronderdoorgang ten westen van de dorpskern. De nieuwe N226 sluit aan op een nieuwe rotonde en via deze rotonde zal het verkeer richting Maarn afgewikkeld worden, via de nieuw aan te leggen Bosweg.

De huidige gelijkvloerse spoorwegovergang verdwijnt. Voor fietsers en voetgangers komt er een nieuwe spooronderdoorgang op de locatie van de huidige overweg. Over de N226 komen een drietal nieuwe fietsbruggen voor doorgaand langzaam verkeer. De Tuindorpweg wordt voor doorgaand gemotoriseerd verkeer afgesloten.

Deze aanpassing betekent een verbetering van de leefbaarheid van de dorpskern, omdat het verkeer om de kern wordt heengeleid. De huidige spoorovergang is vaak gesloten en belemmert een snelle doorgang. Met het project wordt de doorstroming op de N226 van en naar de A12 verbeterd en het risico voor filevorming op de N226 verlaagd.

Door het plan uit te voeren verbeteren de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid in Maarsbergen en omgeving. Zienswijzen die omwonenden en andere belanghebbenden eerder indienden op het ontwerp, hebben geleid tot een aantal aanpassingen van het ontwerp inpassingsplan.

Hieronder volgt onze bijdrage aan het debat over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Spooronderdoorgang Maarsbergen:

 

“Maarsbergen is een dorp wat we in Provinciale Staten niet snel zullen vergeten…

De naam Maarsbergen is afkomstig van Meerseberch of Meersbergen en de letterlijke betekenis is: “moerassig land bij de berg”…

Voorzitter, laat ik me vandaag maar niet wagen aan associaties bij deze letterlijke betekenis.

Maarsbergen ligt op de grens van de Utrechtse heuvelrug en de Gelderse Vallei, pal aan de A12 en de spoorlijn Utrecht-Arnhem, een kleine kern met 1230 inwoners en een spooronderdoorgang… En er ligt nu een groots plan op tafel, een zware ingreep voor een fijnmazig dorp, een complexe opgave met verschillende dilemma’s vanwege de bebouwde omgeving, een plan waar sinds 2005 over gesproken en vergaderd wordt…

En in deze kleine kern wonen betrokken inwoners, die blijk geven van kennis en expertise, energie en creativiteit en die zich met hart en ziel hebben laten horen tijdens het besluitvormingstraject - op zoek naar verbetering van voorstellen. Ze vertegenwoordigen een breed spectrum aan diverse, soms tegengestelde opvattingen.

En voorzitter, met dat brede spectrum aan opvattingen gaan we vandaag, met het voorliggend besluit, altijd inwoners teleurstellen. Ik heb oprecht bewondering voor het doorzettingsvermogen en de volharding in reageren en inspreken. Dank voor alle reacties!

Een enkele keer verwonder ik me ook, want de hoorbare of zichtbare optelsom nu lijkt te zijn dat het dorp door de jaren heen hopeloos verdeeld is geraakt… Maar niets is wat het lijkt... want er is ook een grote groep inwoners, die de plannen van harte toejuicht, en niets liever wil dan dat er snel begonnen wordt.

Eerst terug naar de doelstelling van de spooronderdoorgang, want we willen op de N226 veiligheid, doorstroming en leefbaarheid. En terug naar het besluitvormingstraject: de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug besloot in januari 2017 tot de Westvariant met gesloten Tuindorpweg. In maart 2017 sloten Provinciale Staten zich aan bij deze keuze. En vandaag besluiten we over het Provinciaal Inpassingsplan, over het planologisch en juridisch mogelijk maken van het besluit van 2017, de West-variant met gesloten Tuindorpweg.

In mijn bijdrage zal ik vandaag dan ook niet ingaan op:

  1. de verschillende varianten – want in democratisch gekozen bestuursorganen (gemeente en provincie) is een besluit over de voorkeursvariant genomen. En in het kader van betrouwbare overheid gaan we dat debat niet overdoen (ook al had onze statenfractie destijds voorkeur voor de BosBeekvariant);
  2. de tankstations (die uiteindelijk buiten de scope gevallen zijn);
  3. op de mede door onze fractie ingediende vragen over het besluitvormingstraject, de onderbouwing en ontwikkeling van de provinciale bijdrage, de ramingen en de risico’s. Dank voor beantwoording... hoewel er ook weer nieuwe vragen zijn gerezen. Als ChristenUnie willen we generieke lessen trekken uit langjarige grote projecten als de Spooronderdoorgang Maarsbergen en we zullen dat in een later stadium agenderen, in overleg met andere fracties.

Het Statenvoorstel waar we vandaag wel over besluiten omvat een inpassingsplan dat een integraal verhaal omhelst van doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Daarom kan onze fractie instemmen met dit voorstel.

Voorzitter, nog een aantal punten waar we aandacht voor vragen:

Leefbaarheid

Het overgrote deel van de inwoners van Maarsbergen gaat er straks wat betreft leefbaarheid op vooruit. Geen dampende auto’s en vrachtwagens voor de deur, met een bak uitstoot vanwege filerijden of wachten vanwege de spoorwegovergang, geen rinkelende alarmbellen vanwege een aankomende trein, maar een stiller, schoner en veiliger dorpshart. Laten we beginnen om daar vandaag ook een groot uitroepteken bij te zetten!

Maar... helaas is het voor 40 woningen in het dorp niet mogelijk om de voorkeurswaarde van 48 decibel te hanteren. En voorzitter, dat is oprecht een pijnlijke constatering. We nemen vandaag een besluit waar een groep inwoners van Maarsbergen last van krijgt, en er wat geluid betreft op achteruit gaat. En dat is zeer spijtig en voelt als een last op onze schouders.

We stellen gelukkig wel vast dat het college het niet heeft gelaten bij juridisch noodzakelijke maatregelen. De stukken tonen aan dat het college zich juist heeft ingespannen voor het treffen van boven-wettelijke maatregelen (zoals geluidsreducerend asfalt en absorptiewanden in de bak) en indien nodig komen er na de realisatie nog gevelmaatregelen bij. Om zo de geluidshinder zo veel als mogelijk naar beneden te brengen. In onze ogen heeft GS daarmee niet alleen het nodige gedaan, maar heeft dit college ook ingezet op zoveel als mogelijk is.

Ruimtelijke kwaliteit

Het is waardevol dat het Kwaliteitsteam met drie interactieve bewonersavonden een ruimtelijk kader heeft opgeleverd, dat door alle aanwezigen werd omarmd en waarin 9 van de 11 verbetervoorstellen van het Qteam door de stuurgroep zijn overgenomen. Zo hebben inwoners en Qteam de inpassing geoptimaliseerd, en dat is winst.

Met het oog op het proces richting het definitieve ontwerp in 2022 heeft gedeputeerde tijdens de commissiebespreking aangegeven dat (naast Qteam en gemeente) ook de provincie betrokken blijft bij het Extra Programma van Eisen (EPVE?) voor de Inrichting van het dorpshart en de verdere uitwerking van de overkluizing. Kan de gedeputeerde dat inderdaad beamen?

Tijdens de commissiebehandeling wierp de SGP op om het nu vastgestelde budget voor de kwalitatieve impuls niet als absolute bovengrens te hanteren, maar bij de Staten terug te komen, wanneer vanwege optimalisatie een beperkte extra bijdrage wenselijk of noodzakelijk zou zijn. Graag nog een reactie van de gedeputeerde op dit punt.

Verkeersveiligheid

Uit de verkeersveiligheidsaudit komen enkele punten van kritiek. Ook inwoners maken melding van (gevoel van) onveilige situaties voor fietsers. Met name de veiligheid voor fietsers in combinatie met landbouwverkeer op de parallelweg bij de kruising met de Haarweg stelt onze fractie nog niet geheel gerust.

In de commissie heeft gedeputeerde toegezegd dat er in 2022 een tweede verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd zal worden. Kan gedeputeerde bevestigen dat het huidige PIP voldoende veiligheid creëert, en kan hij de toezegging van een tweede audit nogmaals bevestigen?

Snelheid

Hoewel de snelheid van 60 km uitgangspunt is geweest voor het PIP, is onze fractie blij te lezen dat de 50 km in de loop der tijd steeds meer beeld is gekomen en als optimale snelheid nu zelfs ingebracht zal gaan worden door de gemeente. Dat is winst, 50 km is niet alleen veiliger, maar ook beter (in het kader van leefbaarheid en geluid).

Voorzitter, naast aandachtspunten en vragen is onze fractie te spreken over de drie fietsverbindingen, de ruime natuurcompensatie en de cultuurhistorische lanen-structuur die in stand wordt gehouden.

Tenslotte, wat de ChristenUnie betreft, ligt er in onze ogen in alle redelijkheid een goed en realistisch voorstel. We gaan we op weg naar het definitieve ontwerp in 2022 en het is nu de hoogste tijd om vandaag dit besluit te nemen.

Op naar de schop in de grond... In een moerassig land bij de berg ...

Nelly de Haan, woordvoerder mobiliteit

Deel dit bericht

Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan