Begrotingsdebat met bijbehorende moties

henriette debat uit lr 20201111_151801.jpg
2 Henriette Rikkoert Profielfotos liggend 07.jpg
Door Henriëtte Rikkoert op 11 november 2020 om 22:38

Begrotingsdebat met bijbehorende moties

Tijdens de statenvergadering van 11 november 2020 hadden we een lang debat over de begroting voor 2021, een begroting waar de ChristenUnie heel blij mee is. In deze (ook financieel) onzekere tijden lukt het om vast te houden aan onze ambities. Ambities die moeten worden waargemaakt met grote ‘transities’ en andere opgaven. We geven een korte samenvatting van de bijdrage van fractievoorzitter Henriëtte Rikkoert.

🏡 De ChristenUnie ziet allereerst een woontransitie. Er is een enorme behoefte aan veel nieuwe woningen. Er is daar ook ruimte voor: we hebben nu potentie voor 180.000 nieuwe woningen. Maar wat als dat niet genoeg is? Hoeveel ruimte is er in onze provincie om woningen te blijven bouwen? Daarnaast: een woning is meer dan vierkante meters met een dak. Kwaliteit is minstens zo belangrijk als kwantiteit. Voldoende groen in de omgeving, energieneutraal, goede ontsluiting van woonwijken, klaar voor de gevolgen van klimaatverandering en schone lucht zijn zomaar een paar onderwerpen die van groot belang zijn.

⚡️Ook de energietransitie levert grote uitdagingen op. De afgelopen jaren is gewerkt aan plannen, is geld vrijgemaakt en zijn mensen aangenomen. Nu moeten we echt aan het werk. In het volle besef dat we goed voor de schepping moeten zorgen en de provincie een ambitieuze bijdrage moet leveren aan het klimaatakkoord. Maar ook in het besef dat we de klimaatverandering niet in Utrecht gaan stoppen en het belangrijk is dat iedereen mee kan komen.

🚲Verder zien wij een mobiliteitstransitie. We moeten naar een schoner, slimmer en zuiniger mobiliteitssysteem. Vanuit de ChristenUnie zijn we daarom blij dat er wordt ingezet op investeringen in de fiets en het openbaar vervoer. Verkeersveiligheid is daarbij van belang. Ook denken wij dat een goede oost-west verbinding voor het OV een bijdrage kan leveren.

🥗 Tot slot werken we nog aan een voedseltransitie. We vinden het belangrijk dat er meer verbinding komt tussen stad en platteland; tussen boeren en burgers. De ChristenUnie wil daarom graag bijdragen aan het makkelijk beschikbaar maken van lokaal voedsel. Voedsel waarvoor onze boeren dan ook nog een goede prijs krijgen, die past bij de grote uitdagingen die ook zij voor de kiezen krijgen.

We sloten af met een aantal andere punten die voor onze provincie belangrijk zijn:

🌳 De bossenstrategie die nu wordt uitgewerkt in de provincie. De aanplant van nieuwe bossen zal geld gaan kosten, maar dat is nu nog niet begroot. De strategie kan namelijk bijdragen aan de biodiversiteit, klimaatadaptatie, landschapsherstel, het vastleggen van kooldioxide en stikstofreductie en recreatie rond de stad. We vroegen daarom wanneer daar geld voor beschikbaar komt.

🐝 We bespraken de druk op de natuurdoelen van de provincie. Dan hebben we het over realisatie van nieuwe gebieden, maar ook om het beheer van de bestaande. De doelen zijn bij beiden lastig te behalen.

🛒 We gaven aan ons zorgen te maken over de leegstand van winkels. Deze leegstand kost banen in de dorpen en steden, is schadelijk voor het aanzicht daarvan en verloedering ligt op de loer.

⛵️De gemeente Bunschoten trok aan de bel over de financiële situatie van de museumhaven en de oude houten vissersschepen (voornamelijk ‘botters’). De ChristenUnie heeft het unieke karakter van dit erfgoed benadrukt en gevraagd om steun voor de Museumhaven met vloot in Bunschoten.

De statenfractie van de ChristenUnie heeft zeven moties (mede)ingediend en een amendement, alles is aangenomen. In deze moties hebben we met succes gevraagd om:  

⛵️Steun voor de museumhaven in Bunschoten en ander varend erfgoed.

🛍 Aanpakken van winkelleegstand.

💊 Aandacht voor vrijkomende agrarische bebouwing om criminaliteit te voorkomen.

🏭 Onderzoek om meer zicht en grip te krijgen op de kooldioxide-uitstoot van de provincie zelf (ook bij inkoop).

🚲 Investeren in ontwikkeling van een speed pedelec routeplanner met de Fietsersbond, mede vanwege verkeersveiligheid.

🕵️‍♀️ Het onderwerp brede welvaart in beeld te brengen bij alle voorstellen aan Provinciale Staten.

💶 De regio Utrecht-West sterker te positioneren in het economisch beleid door accountmanagement in te voeren.

Onze fractie is erg blij met dit resultaat!

Henriette Rikkoert

Deel dit bericht

Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan