Concept RES-en vastgesteld in Provinciale Staten

Windmolens_zoom.jpg
5 Hans de Harder Profielfotos liggend 06.jpg
Door Hans de Harder op 28 september 2020 om 21:14

Concept RES-en vastgesteld in Provinciale Staten

Afgelopen woensdag 23 september spraken we weer over de Regionale Energie Strategieën (RES-en). Mede dankzij onze steun stelden we de concepten van de drie regio’s in Utrecht vast. In dit blog leest u meer over de inbreng van de ChristenUnie en hoe ik terugkijk op dit debat!

Na een lang voortraject (lees daarover hier meer) konden we nu dan eindelijk de concept RES-en van de regio’s Amersfoort, Foodvalley en U16 vaststellen op 23 september. Gelukkig hadden we al een inhoudelijke bespreking gehad op 10 juni 2020 in de commissie. De hele bespreking van destijds kunt u hier terugkijken. In die commissie had ik al een aantal, meer inhoudelijke, zorgpunten meegegeven aan de gedeputeerde. In de vergadering van afgelopen woensdag gaven we de gedeputeerde nog een aantal andere thema’s mee om in te brengen in de regio’s.

Onze inbreng
In onze inbreng heb ik benadrukt dat wij deze aarde te leen hebben en dat onze fractie niet twijfelt aan de noodzaak om onze koers te wijzigen. Uiteraard bedoelde ik dat breder dan alleen voor de energievoorziening, maar vandaag ging het daar wel specifiek om. Ik heb ook benadrukt dat wij blij zijn met het regionale proces dat hiervoor is ingezet. Het past naadloos binnen de lijn van ons verkiezingsprogramma. Ook sprak ik uit dat we blij zijn dat de regio’s naar vermogen willen bijdragen aan de energietransitie.

Ik heb de gedeputeerde ook specifiek een aantal aandachtspunten meegegeven:

  • Onze fractie vindt het belangrijk dat de regio’s ook nadrukkelijk aandacht besteden aan energiebesparing. Het is dan misschien niet direct de opdracht voor de regio’s, maar bijvoorbeeld de regio Foodvalley heeft daar wel een stevige ambitie. Juist op dit punt kan in de regio’s de kracht van samenwerking worden benut.
  • Ik heb aandacht gevraagd voor ‘lokaal eigendom’. Oftewel: zorg ervoor dat mensen die zonnevelden of windturbines in de buurt krijgen, ook kunnen meeprofiteren van de opbrengst daarvan. Daarbij heb ik de gedeputeerde ook gevraagd om daarbij te kijken naar de gezinnen die financieel geen mogelijkheden hebben om te investeren. Kunnen de regio’s slimme manieren vinden om juist hen te laten profiteren van deze transitie?
  • Tot slot heb ik ervoor gepleit om bij realisering van zonnevelden (of zonneweides zo u wilt) aandacht te hebben voor de ‘inpassing’ daarvan. Wij horen namelijk veel negatieve verhalen over de gevolgen voor de ondergrond bij zonnevelden, maar lezen ook hoopvolle onderzoeken (bijvoorbeeld hier). Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de maximale opbrengst van zo’n veld en daar moet wat ons betreft rekening mee worden gehouden in de RES-en.

De gedeputeerde reageerde op al deze punten positief. Wij zullen in de gaten houden wat wij hiervan teruglezen in de definitieve versies van RES-en. 

Terugblik op het debat
Al met al hadden we een lang en stevig debat in provinciale staten (u kunt dat hier terugkijken). We hebben het daarbij niet alleen gehad over de RES-en, maar ook over alles wat daar mee te maken heeft. Beelden en visies over de hele energietransitie werden gedeeld en besproken. Ook het klimaatakkoord kwam zo nu en dan terug (daar komt dit hele proces van RES-en uit voort).

En ondanks dat alle dooddoeners en halve (on)waarheden over klimaatverandering weer voorbij kwamen, kwamen ook alle grote vraagstukken op tafel. Het zijn vaak ook vraagstukken die onze fractie bezig houden. Met als belangrijkste dat wij de absolute noodzaak voor de transitie zien, maar wij zien ook dat energieproductie zonder nadelen niet bestaat. Wij vinden het van groot belang dat daarover eerlijk wordt gecommuniceerd. Niet alleen utopische beelden over schone energie, maar ook een eerlijk verhaal over de nadelen daarvan. Wij hebben de gedeputeerde daar in eerdere debatten al toe opgeroepen en horen dat hij daar gehoor aan geeft in de debatten.

Als fractie hebben we ervoor gekozen om bij dit debat geen moties of amendementen in te dienen. We namen afgelopen woensdag namelijk nog een relatief beperkt besluit:

  1. We stelden de hoogte van de biedingen vast en
  2. We spraken als provincie uit ons in te gaan spannen om die hoogte ook haalbaar te maken in het ruimtelijk beleid (in de omgevingsvisie en -verordening).

Ook vinden wij dat de samenwerking in de regio’s de ruimte moet krijgen. Wij hebben het beeld dat dat nu goed gaat. Uiteraard waren er wel andere moties en één amendement. Het amendement en ook de moties konden ons niet overtuigen, dus wij hebben er geen één ondersteund.

Het vervolg
In Nederland zijn 30 concept RES-en opgesteld. Het PBL analyseert die concepten en komt op 1 februari 2021 met een analyse hiervan. Op 1 juli 2021 moeten de RES-en van alle regio’s definitief worden vastgesteld en ingediend. Elke regio heeft dan een RES 1.0. Die RES 1.0 moet vervolgens elke twee jaar worden geüpdatet. Er zullen dus nog veel debatten volgen.

Contact
Heeft u vragen of input over de RES-en voelt u zich dan vrij om contact met mij op te nemen: hans.de.harder@provincie-utrecht.nl.

Deel dit bericht

Labels: , ,

Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan