Verkiezingen 2023

Profielschets fractie ChristenUnie

Een ChristenUnie fractie in de provincie Utrecht bestaat uit gekozen Statenleden en ondersteunende leden. Bij het samenstellen van de kandidatenlijst houdt de Selectiecommissie rekening met de verschillende profielen van mensen. Hierbij is er idealiter een goede mix van persoonlijke kwaliteiten, professionele kwaliteiten, diversiteit en kerkelijke en geografische spreiding. Oftewel: een fractie die bestaat uit mensen die elkaar aanvullen.

Algemene kenmerken:

 • De fractie geeft als team vorm en inhoud aan de vertegenwoordiging van de ChristenUnie in de Staten. Daarin heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid en eigen kwaliteiten. Deze samenwerking vraagt dat leden bereid zijn zich naar elkaar te verantwoorden.
 • De fractie als geheel is een beelddrager en houdt grondslag en kernwaarden van de ChristenUnie steeds voor ogen.
 • De fractie werkt goed samen met het bestuur van de provincie in het realiseren van de doelen. Hiervoor legt de fractie verantwoording af aan bestuur en achterban over de resultaten en de uitvoering van het verkiezingsprogramma.
 • De fractie stelt jaarlijks een werkplan op met daarin de speerpunten en doelen die gebaseerd zijn op het verkiezingsprogramma en de actualiteit.

Specifieke kenmerken:

De ChristenUnie fractie in de Staten van Utrecht in de periode 2023-2027

 • Is in staat om het profiel van de ChristenUnie uit te dragen en kan hiervoor de juiste prioriteiten stellen.
 • Is proactief door zelf initiatieven te nemen om onderwerpen op de agenda te krijgen.
 • Staat open voor brede afstemming en samenwerking in de Staten en de samenleving.
 • Betrekt mensen van buiten de kring van fractie en bestuur bij haar politieke werk.
 • Onderhoudt goede contacten met ChristenUnie gemeenteraadsfracties, allerlei soorten maatschappelijke organisaties, kerken, ed.
 • Betrekt leden actief bij haar standpuntbepaling en communiceert actief over gemaakte keuzes en behaalde resultaten.
 • Fungeert als team waarbij de steunfractie een actieve rol vervult. Het partij en fractiebelang wordt gesteld boven het individuele belang.
 • Is creatief en verrassend in haar optreden, zowel binnen als buiten de Staten (bijv. media).

Profielschets Waterschapsbestuurder Stichtse Rijnlanden 

Fundament

Voor alle politieke en bestuurlijke functionarissen van de ChristenUnie geldt dat zij de grondslag van de partij van harte moeten kunnen onderschrijven.

Doel van de functie

Bijdragen aan een goed bestuur van het Waterschap en de kwaliteit van water.

Voorwaarde voor de functie

Kiesgerechtigd zijn en wonen in het gebied van het Waterschap. De kandidaat is lid van de ChristenUnie en heeft de bewilligingverklaring en de gedragscode van de ChristenUnie ondertekend. Is beschikbaar voor 3 á 4 dagen per maand. Bestuurlijke ervaring is voor deze functie belangrijk.

Functie-inhoud

Bijdragen aan het algemeen bestuur van het waterschap. Uitvoering geven aan het verkiezings-programma van de ChristenUnie. De belangen van alle betrokkenen vertegenwoordigen en afwegen in besluitvorming.

 

Persoonlijk profiel

De kandidaat beschikt over inzicht in de normen en waarden van de ChristenUnie en kan hiervan een vertaalslag maken naar concreet beleid voor het waterschap. Hij/zij heeft deskundigheid op tenminste één of meer inhoudelijke terreinen van het waterschap. Het is belangrijk dat de kandidaat affiniteit heeft met watervraagstukken en dat hij/zij de redelijke technische beleidsvoorstellen goed kan beoordelen.

Competentieprofiel

De kandidaat beschikt over de volgende competenties:

Mondelinge vaardigheid

Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken en het taalgebruik aanpassen aan het niveau van de ander.

 • Past taalgebruik aan aan niveau van anderen
 • Plaatst een verhaal / boodschap in een bredere context zonder dat het hierdoor ingewikkelder wordt
 • Gebruikt in debatten steekhoudende argumenten en formuleert die helder
 • Weet een complex verhaal te vereenvoudigen zodat het voor iedereen te volgen is

Omgevingsbewustzijn

Op de hoogte zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en deze kennis effectief benutten ten behoeve van de eigen organisatie

 • Volgt actief de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op zijn terrein
 • Neemt actief deel aan netwerken die relevant zijn om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen
 • Vertaalt informatie over ontwikkelingen in voorstellen / beleid voor de eigen omgeving
 • Houdt in de gaten hoe andere partijen reageren op ontwikkelingen en zoekt tijdig samenwerking of neemt onderscheidend standpunt in

Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

Zich kunnen verplaatsen in het politieke speelveld; complexe belangen onderkennen waar betrokken partijen mee geconfronteerd worden; de politieke haalbaarheid van voorstellen kunnen inschatten.

 • Anticipeert op mogelijke weerstanden bij politieke ‘tegenstanders’
 • Onderkent de gevolgen van bepaalde beslissingen en maakt deze bespreekbaar
 • Kan de voor- en nadelen van politieke voorstellen benoemen
 • Weet wanneer wel en wanneer niet op de voorgrond te treden

Probleemanalyse

Problemen signaleren, belangrijke informatie herkennen, relevante gegevens zoeken en hiertussen

verbanden leggen; feiten in het licht van de juiste criteria tegen elkaar afwegen.

Tactisch:

 • Bekijkt een probleem vanuit meerdere invalshoeken
 • Legt verbanden tussen ogenschijnlijk los van elkaar staande problemen en gebeurtenissen
 • Onderbouwt eigen oordeel met relevante en logische argumenten vanuit meerdere invalshoeken
 • Geeft criteria weer waarop een conclusie is gebaseerd

Netwerken

Ontwikkelen en verstevigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.

 • Doet regelmatig beroep op vaste contactpersonen binnen de organisatie
 • Maakt gebruik van contacten die ontstaan zijn bij sociale evenementen
 • Neemt regelmatig opnieuw contact op met anderen om het bestaande netwerk te onderhouden
 • Onderneemt actie om contacten te leggen en te onderhouden

Samenwerken

Of effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, door niet het eigen belang voorop te stellen. Communicatie open houden en stimuleren.

 • Deelt kennis en ervaring met anderen
 • Laat duidelijk zien het gezamenlijk resultaat belangrijk te vinden
 • Signaleert wanneer anderen hulp nodig hebben en neemt taken zo nodig over
 • Staat open voor de mening en ideeën van anderen in de groep of het team
 • Viert successen en betreurt mislukking gezamenlijk