Vallei en Veluwe

Klik hier voor het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor Waterschap Vallei en Veluwe.

Twaalf van de kandidaten voor het waterschapsbestuur wonen in de provincie Utrecht.

Klik op een naam en dan krijg je in bijna alle gevallen een foto te zien en een boodschap van deze kandidaat.

Waterschapskandidaat 4 Bert Zijlstra uit Hoogland

Verantwoord bestuur voor mens, dier en natuur

Ik wil graag een bijdrage gaan leveren aan een verantwoord en dienstbaar waterbeheer. En bij waterbeheer ook rekening houden met de volle breedte van de ruimtelijke inrichting van, en zorg voor, het gebied van het waterschap Vallei en Veluwe.

Vanuit de overtuiging dat zorg voor water, en breder gezien van de aarde, ons is toevertrouwd door de Schepper. Water en vraagstukken rondom water hebben mij altijd geboeid. En ik wil graag met nuchterheid en bezieling meedenken bij scherpe keuzes die door het waterschap de komende jaren gemaakt moeten worden. Het gaat bij die keuzes om een goede samenhang en balans in activiteiten en maatregelen gericht op veilig, schoon, duurzaam en voldoende water. Met oog voor de effecten en de nieuwe betekenis van klimaatverandering op langere termijn, inclusief milieu- en natuuraspecten.

Met name stijging van de zeespiegel, daling van de bodem en toename van extremen in het weer stelt ons voor grote opgaven. Opgaven die tevens aanpassingen en veranderingen vragen van de organisatie en het bestuur van waterschappen. Belangrijk is of we met elkaar gaandeweg de beste oplossingsrichtingen kunnen vinden en kiezen. Onderdeel van dat proces te mogen zijn, motiveert mij en zie ik als een prachtige uitdaging.

Ik ben een groot aantal jaren werkzaam geweest in verschillende sectoren van het bedrijfsleven. Een belangrijk deel daarvan in management- en directiefuncties (financieel en algemeen). De laatste jaren was ik in dienst bij bedrijven die, in verband met hun productieprocessen, tevens beschikten over waterzuiveringsinstallaties.

Sinds kort werk ik parttime als adviseur op velerlei gebied. En mede daardoor heb ik (voldoende) tijd beschikbaar om me in te gaan zetten voor de bestuurlijke kant van het waterschap.

Bert Zijlstra

Waterschapskandidaat 9 Peter Nagel uit Bunschoten

Wijs met water, voor nu en later

Het Waterschap is een belangrijk bestuurlijk orgaan, wat niet vaak op de voorgrond werkt, maar wel heel belangrijk werk verricht. Het waterschap moet in hoofdzaak zorgen voor veilige dijken, voldoende en schoon oppervlaktewater en voor gezuiverd afvalwater.

In Bunschoten staat het Waterschap er door de vervuiling van de Westdijk niet goed op. Als CU vinden wij dat de vervuilde grond opgeruimd moet worden. Ook binnen het bestuur van het Waterschap zet de CU fractie zich daarvoor in. Als raadsfractie in Bunschoten hebben we hier regelmatig contact over gehad en werken we goed samen aan hetzelfde doel: de vervuilde grond zo spoedig mogelijk opruimen.

Belangrijke punten waar de ChristenUniefractie van het waterschap zich voor inzet:

* Het voorkomen van grondwateroverlast of te lage grondwaterstand bij woningen. Met name het op peil houden van de grondwaterstand binnen Bunschoten is hier zeer belangrijk in verband met het tegengaan funderingschade bij woningen.

* De zorg voor waterbeheer in landelijke gebieden waarmee de landbouw perspectief behoudt voor de toekomst.

* Het voortvarend aanpakken van verdroging in natuurgebieden en landbouwgronden.

* Een duurzaam financieel beleid, waarbij de kosten niet naar de volgende generatie worden doorgeschoven. 

* Een eerlijke kostenverdeling over de verschillende belangencategorieën. Naar verhouding betalen ingezetenen nu vaak te veel. Onze uitgangspunt is: de vervuiler of degene die het meeste voordeel heeft bij de waterschapstaak betaalt het meest. 

Peter Nagel

Waterschapskandidaat 12 Engbert Strobosscher uit Veenendaal

Engbert Strobosscher is voor de ChristenUnie wethouder in de gemeente Veenendaal.

Waterschapskandidaat 15 Wout van den Brink uit Leusden

Belangrijk voor Het Waterschap Vallei & Veluwe is goed waterbeheer. Dit betekent dat wij goede dijken hebben om droge voeten te houden, maar ook dat de waterzuiveringsinstallaties niet alleen het water goed zuiveren, maar ook grondstoffen daaruit terugwinnen. Tevens moeten we zorgdragen voor goed waterbeheer zodat wij niet alleen bij te veel water, maar ook bij te weinig water goede bufferingsmogelijkheden hebben.

Wout van den Brink

Waterschapskandidaat 19 Andre van Roshum uit Baarn

Andre van Roshum uit Baarn

Waterschapskandidaat 26 Harrie Dijkhuizen uit Soest

Waterschapskandidaat 26 Harrie Dijkhuizen uit Soest

Waterschapskandidaat 27 Jolanda de Heer uit Veenendaal

Water is leven! We kunnen niet zonder. Dorpen, steden, de natuur, het buitengebied, waar zouden we zijn zonder water? Voor ons lijkt het zo gewoon, water uit de kraan, een mooie recreatieplas in de buurt, een drooggepompte akker zodat de boer z’n graan kan verbouwen. Maar er zit een wereld achter. Water kan ook een gevaar zijn, waartegen we ons moeten beschermen. De Grebbedijk is cruciaal voor de bescherming van de Vallei! De ChristenUnie wil de aanpak van de Grebbedijk topprioriteit geven. Inwoners kunnen ook zelf een steentje bijdragen aan verstandig waterbeheer. Bijvoorbeeld door het regenwater af te koppelen op eigen erf, zodat we de belasting op het riool verkleinen. Ook op piekmomenten na veel en langdurige regen moeten we immers voorkomen dat de riolen overlopen in de oppervlaktewateren en die vervuilen. Maar ook te weinig water kan een groot probleem zijn. Dat hebben we de afgelopen zomer gezien. En bij te veel of te weinig water moeten er keuzes worden gemaakt. Belangen moeten dan worden afgewogen. Water voor de boer kan betekenen dat we onze tuinen even niet sproeien. Droge voeten voor de één betekent soms dat een ander gebied moet overlopen. Wat kies je en hoe kies je? Het waterschap is daar belangrijk in. De ChristenUnie wil een dienstbaar, duurzaam en toekomstgericht waterschap. Als een betrouwbare partner. Wees wijs met water, voor nu en later!

Jolanda de Heer-Verheij

Waterschapskandidaat 28 Marleen Treep uit Woudenberg

Het waterschap zorgt vooral voor de waterveiligheid en de kwaliteit en hoeveelheid water.  Waterveiligheid gaat bijvoorbeeld over bescherming tegen overstromingen door het beheer van de dijken zoals de Grebbedijk. Ook zorgt het waterschap ervoor dat al het rioolwater gezuiverd wordt en als schoon water geloosd kan worden op het oppervlaktewater. Met de enorme droogte van vorig jaar zomer was de vraag: hoe zorgen we ervoor dat er voldoende water is voor landbouw en natuur? Ook dat is een taak van het waterschap. 

De ChristenUnie is een prachtige partij met mooie standpunten – ook als partij voor het Waterschap. Ik wil hen een handje helpen door lokaal te laten zien, dat het waterschap ertoe doet!

Marleen Treep

Waterschapskandidaat 31 J W Gunnink uit Eemnes

J W Gunnink uit Eemnes

Waterschapskandidaat 32 Kees de Heer uit Amersfoort

Waterveiligheid, zoetwatervoorziening, wateroverlast en watertekorten, hittestress en klimaatadaptatie. We zijn bezig met een tweede Deltaplan dat nog meer invloed heeft op onze leefomgeving dat het eerste Deltaplan voor de afsluiting van IJsselmeer en Oosterschelde. Alle provincies en waterschappen werken keihard aan de uitvoering daarvan. Daar wil ik graag over meedenken en meepraten.

Kees de Heer

Waterschapskandidaat 33 Jef Landman uit Bunschoten

Ik was trekker van de ChristenUnie lijst in 2009 en daarna zes jaar fractievoorzitter in het Algemeen Bestuur van het waterschap. Als echte waterman heb ik dat met veel plezier gedaan. En nu als 74-jarige vind ik het een eer om lijstduwer te zijn. Ik kan de top van de lijst van harte bij jullie aanbevelen. Ik ken ze allemaal omdat ik ze zelf heb meegeselecteerd en aanbevolen aan het bestuur van de provinciale unie. Allemaal betrouwbare en deskundige mensen met een brede blik die gaan voor verantwoord beheer van de schepping, voor veiligheid, genoeg en schoon water en voor innovatieve en duurzame oplossingen. Zij zijn uw stem en jouw stem meer dan waard.

Jef Landman

Waterschapskandidaat 34 Sander van ’t Foort uit Renswoude

Sander van ’t Foort uit Renswoude