Hoop en acht punten om dankbaar voor te zijn

arne schaddelee DSC_0050maandag 03 juli 2017 16:36

De Kadernota is de aanloop naar het opstellen van de provinciale begroting voor 2018. Waaraan gaan we meer geld uitgeven, waaraan minder? Bij het statendebat over de Kadernota hielden alle fractievoorzitters hun Algemene beschouwingen.

“Er is hoop. Het gaat best goed, ook met de provincie. Dat ging niet vanzelf. Eerst was er vooral een hoop mis. De lucht was vies. Wegen onveilig. Fietsen onaantrekkelijk. Kerken verpauperden. Kantoren en winkels stonden leeg. Natuurontwikkelingen stokten. En er waren te weinig veldwachters om toezicht te houden. Allemaal punten waar veel mensen samen de schouders onder hebben gezet.  

Natuurlijk blijft er altijd nog een hoop dat beter kan. Zoals de verkeersveiligheid en de energietransitie. Daar gaan we ons best voor doen. Er bleef trouwens ook een hoop over. Geld. In 2016 bleven er miljoenen provinciale euro’s op de plank liggen. Geld dat we moeten uitgeven waar het voor bestemd is. En anders teruggeven aan de burger.

Voor de ChristenUnie heeft hoop nog een diepere dimensie. Die hoop is een verwachting dat het beter zal gaan. Niet doordat wij zo goed ons best doen. De hoop van ons geloof ligt buiten onszelf, Christus is de grond van onze hoop. Hij inspireert ons tegelijk om het goede te zoeken in ons dagelijks werk. En zo geloof een stem te geven.”

In de huis-aan-huis-bladen van week 26 mochten alle fractievoorzitters hun Algemene Beschouwingen in maximaal 180 woorden samenvatten. Arne Schaddelee koos daarin voor het thema ‘Hoop’. Hieronder volgt zijn complete bijdrage, de belangrijkste resultaten zijn er cursief tussen gezet.

Hoop en acht punten om dankbaar voor te zijn

Zevende in de rij, bij algemene beschouwingen. Dan is er al een hoop gezegd. En daarom wil ik het hebben over ‘hoop’.

Want, ‘hoop’ is een prachtig woord. Misschien is het woord ‘hoop’ wel een beetje een politieke open deur geworden. Uitgesleten door veelvuldige gebruik in mooie toespraken, zonder dat het zich vertaalde in echte actie.

Maar, hoop is concreet. Tastbaar bijna. Ik heb een vriend. Een wat oudere man die een paar jaar geleden op mijn pad kwam. Hij knokt al een groot deel van zijn leven tegen verslaving. Drank en drugs hebben veel kapot gemaakt in zijn leven. En, ondanks therapie, hulp en steeds weer goede voornemens, blijft dat gevecht tegen verslaving voor hem loodzwaar. Voor hem is ‘hoop’ een woord waaraan hij zich vast kan klampen. En hij heeft gelukkig genoeg vrienden om zich heen die hem helpen. Die handen en voeten geven aan het woord ‘hoop’.  

Het is de taak van ieder mens om hoop te blijven bieden. Hoop, zelfs voor mensen die hopeloos zijn. En, als christen geloof ik ook echt dat er altijd nog iets te hopen is en blijft. Maar, hoop komt niet aanwaaien. Hoop is geen natuurwet die uit zichzelf ontstaat. Voor hoop moet je twee dingen doen. Om hoop te blijven bieden moet je allereerst werken. Hard werken.

Dat harde werken doen we als provincie ook. Gedeputeerden, ambtenaren, maar ook medewerkers van allerlei partnerinstellingen van de provincie wil ik hier en nu hartelijk bedanken voor hun dagelijkse inzet.

 • Dankzij een motie die wij mede indienden, krijgen voortaan alle provinciale partnerinstellingen een jaarlijkse prijsindexatie. Dit geeft hen lucht om het afgesproken werk fatsoenlijk te kunnen doen.

Samen zetten we de schouders er onder om de provincie Utrecht nog beter te maken. En dat is natuurlijk hoopvol. Er zijn en worden daardoor goede stappen gezet. Ik noem de aanpak van leegstand. Van luchtkwaliteit. Van verkeersveiligheid. Handhaving en toezicht. Meer ruimte voor de fiets. Allemaal punten waarop we samen werken aan vooruitgang. En burgers hoop bieden.

Tegelijk is er nog een hoop te doen. Om hoop te blijven houden op een steeds betere provincie, wil de ChristenUnie vandaag niet op drie, maar op vier punten inzetten:

 1. Energietransitie
 2. Verkeersveiligheid
 3. Groene handhaving
 4. Bodemdaling

Energietransitie

Hier ligt een van de grootste vraagstukken van deze tijd. We streven naar duurzamer opwekking en meer besparing. Het is hoopvol dat er nu een provinciaal Energiefonds komt waar we – met een provinciale investering van 4 miljoen euro – 16 miljoen euro beschikbaar stellen. Op onze vraag in de commissie of dit genoeg is, gelet op de grote provinciale ambities, gaf gedeputeerde Van de Berg aan dat hij niet alleen ruimte, maar zelfs aanleidingen ziet voor verhoging. De ChristenUnie wil hem daar graag bij helpen en een vinger aan de pols houden. Ik wil de gedeputeerde daarom vragen ons toe te zeggen dat hij de Staten informeert over het verloop van de uitvragen uit dit Energiefonds. Zo kunnen we samen er voor waken dat de bodem niet te snel in zicht komt waardoor de financiering van noodzakelijke projecten kan vertragen.

 • We kregen de toezegging dat we goed en regelmatig geïnformeerd worden over het Energiefonds. Zo kunnen we tijdig bijsturen en zorgen dat er genoeg geld blijft voor de energietransitie.

Dat de provincie  zelf het goede voorbeeld moet geven is vanaf deze plaats al door velen geroepen. En zeker niet alleen vandaag. Maar echt concreet wordt het niet. Daarom een vraag. Op welke termijn denkt het College de eigen doelstellingen rond besparing en duurzamer opwekking te gaan halen voor onze eigen gebouwen?

 • Direct na de zomer komt er een bijeenkomst waarin we brainstormen over het duurzamer maken van het Provinciehuis en andere provinciale gebouwen.

Tot slot, de ChristenUnie ziet hier nog een hoopvolle kans rond een nieuw instrument. In aanloop naar de Omgevingswet experimenteren Omgevingsdiensten met het opstellen van regionale energiestrategieën. Daarin worden vraag en aanbod van energie in een bepaalde regio voor de lange termijn in kaart gebracht. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Wij zien hier een kans om dit met alle Utrechtse gemeenten uit te stippelen. Wij vragen het College daarom om met de RUD en de ODRU te gaan overleggen over de Utrechtse mogelijkheden van dit nieuwe instrument.

 • Een motie van de ChristenUnie hierover werd aangenomen. In Utrecht komen regionale energiestrategieën waarbij alle gemeenten worden betrokken.

Verkeersveiligheid

Voor mobiliteit hebben we 91 miljoen euro aan reserves op de plank liggen. Tegelijk zien we het aantal verkeersslachtoffers toenemen. We kunnen onze burgers wat hoop bieden, door stevig in te zetten op verkeersveiligheid. Daar is ook breed draagvlak voor. Het is daarom goed dat we in het najaar hierop inhoudelijk van gedachten gaan wisselen, maar ik hoop dat we niet te lang blijven nadenken en gedachten blijven uitwisselen. Laten we vooral aanpakken en doorpakken.

Om maar concreet te worden. De ChristenUnie heeft gepleit voor een snelle aanpak van de 15 onbewaakte spoorwegovergangen in onze provincie. Uit vragen die wij hierover hebben gesteld, blijkt dat de totale kosten hiervoor zo’n 9 miljoen euro bedragen, waarvan het Rijk ongeveer de helft zal bekostigen. Dan blijft er een gat over van 4,5 miljoen euro. Voor 1 september komt ProRail met een plan van aanpak. In de Kadernota is hierover nog niets te lezen, maar is het College bereid om hiervoor budget vrij te gaan maken?

 • Ja, onze provincie gaat de laatste onbewaakte spoorwegovergangen aanpakken. Geld wordt gereserveerd, na de zomer volgt het plan.

Groene handhaving

De ChristenUnie pleit al lang voor goede handhaving, echte veldwachters en een fatsoenlijke openstellingstoeslag. Het IPO zegt, na een landelijke evaluatie, nu ook dat de normbedragen omhoog moeten. Toch kiest Utrecht er voor om te blijven dralen. Daardoor betalen anderen het gelag voor de openstelling. Wij betreuren dit en haken daarom aan bij een motie hierover.

 • Een motie die wij, met de VVD, indienden werd met algemene stemmen aangenomen. Hierdoor komt er structureel meer geld voor natuurbeheer en handhaving.

Bodemdaling

Dit maakt ons echt wel een beetje hopeloos. Ondanks de hoge prioriteit blijken onze doelen onbereikbaar. In 2016 realiseerden we 38 hectare terwijl de doelstelling 800 is! En ondanks die hopeloze achterstand, ontbreekt er nog steeds een integraal plan van aanpak. Zelfs ons strategisch document is te laat voor de Perspectiefnota voor het Groene Hart die we met buurprovincies hebben opgesteld.

Als we op onze handen blijven zitten, verdwijnt de rundveehouderij uit het Groene Hart. Honderden jaren lang hebben onze voorouders de boel droog weten te houden. En wij, met al onze technische en financiële middelen, verzuimen om bestuurlijke knopen door te hakken. In welke polders gaan we investeren in onderwaterdrainage om bodemdaling te vertragen en in welke polders kiezen we voor andere functies?

 • Eind 2017 of begin 2018 komt er een Utrechtse strategienota. Dat duurt nog best lang. Wel zal er in september al een eerste memo zijn waarover in de commissie gesproken kan worden. In deze memo zal de gedeputeerde reageren op het recente advies van de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit.

Het minste wat we kunnen doen is verzet bieden tegen een lastige aanjager van bodemdaling: de gasboringen. Door ons verzet kunnen we weer wat hoop bieden aan inwoners van Woerden en omgeving. 

 • Geen gaswinning onder Woerden, opnieuw sprak Utrecht zich daarover duidelijk uit. Een motie hierover van de ChristenUnie en de SP kreeg brede steun. Alleen de VVD en de PVV stemden hier tegen.

Overigens is bodemdaling niet het enige vraagstuk in het Groene Hart. Juist daarom is een brede en integrale aanpak zo belangrijk. Dan is het fijn dat er expertmeetings zijn. En mooi dat er nu weer een nieuw strategisch document komt. En misschien gaan we ook nog wel de indicator verbeteren.

Maar, voorzitter, we kunnen ons geen uitweg uit dit moeras praten. Wie hoop wil bieden, zal moeten werken. Aanpakken. Keuzes maken. Het is pompen of verzuipen.

Voorzitter, om hoop te bieden moet je twee dingen doen. Allereerst: hard werken. Daarvoor gaan vandaag genoeg ideeën over tafel. Maar met hard werken ben je er nog niet. Het is werken en bidden. Voor de ChristenUnie heeft hoop daardoor nog een diepere dimensie. Hoop is voor ons geen vage wens. Hoop is voor ons een verwachting, een zeker weten dat het beter zal gaan. Niet doordat wij zo goed ons best doen en zo hard werken.

De hoop van ons geloof ligt buiten onszelf, Jezus is de grond van onze hoop. Hij inspireert ons om het goede te zoeken in ons dagelijks werk. Maar, dankzij Hem hoeven we niet alleen te werken, maar mogen we ook bidden. Dat maakt ons hoopvolle mensen. Dat geeft een hoopvol leven. En daarom ook durven we vol verwachting te hopen op een steeds betere provincie.

Arne Schaddelee

Het complete debat is terug te luisteren op de provinciale website:

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2017/03-juli/09:30

 

 

« Terug