Kees van Kranenburg in de bloemen gezet

IMG_0335maandag 06 februari 2017 16:56

Provinciale Staten hebben een tijdelijke commissie ingesteld die het maken van de provinciale Omgevingsvisie gaat voorbereiden. Kees van Kranenburg is een van de twee voorzitters van deze nieuwe ad hoc commissie.

Tot voor kort werkten de Utrechtse staten met vier grote commissies, die de agenda’s van de plenaire statenvergaderingen voorbereiden. Vlak na de statenverkiezingen van maart 2015 is het aantal statencommissies teruggebracht naar drie, maar nu is er toch weer een vierde grote commissie ingesteld, die de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet gaat voorbereiden.

De Utrechtse staten hebben op 12 december 2016 een Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en een Provinciale Ruimtelijke Verordening vastgesteld. Maar het de bedoeling dat de provincie Utrecht reeds in 2018 een Omgevingsvisie gaat vaststellen, waarin deze ruimtelijke structuurvisie is samengevoegd met alle andere plannen van de provincie, als het gaat om verkeer, milieu, water en bodem. Het opstellen van een dergelijke integrale visie overstijgt de agenda’s van de huidige drie statencommissies. Bovendien is het voorbereidingstraject zo intensief dat de Utrechtse staten hebben besloten om daar een speciale commissie voor in te stellen. De twee technisch voorzitters van deze ‘ad hoc commissie Omgevingswet’ zijn Kees van Kranenburg van de ChristenUnie en Anita Vlam van de VVD.

« Terug